1206/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om studier som kompletterar högskolestudier som genomförts utomlands

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från undervisningsministeriet, föreskrivs med stöd av 7 § 1 mom. i lagen av den 11 juli 1986 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986), sådant det lyder i lag 1096/2007:

1 §
Jämställande av högskolestudier

Högskolestudier som genomförts utomlands jämställs med högskolestudier genomförda i Finland enligt de bestämmelser och föreskrifter som gäller då beslutet om jämställande fattas, på det sätt som föreskrivs i lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) och i denna förordning.

2 §
Kompletterande studier

I beslutet om jämställande kan följande kompletterande högskolestudier i Finland krävas:

1) beträffande högre högskoleexamen högst 40 studieveckor eller 60 studiepoäng,

2) beträffande högre yrkeshögskoleexamen högst 30 studieveckor eller 45 studiepoäng,

3) beträffande lägre högskoleexamen högst 20 studieveckor eller 30 studiepoäng,

4) beträffande yrkeshögskoleexamen högst 20 studieveckor eller 30 studiepoäng,

5) beträffande pedagogiska studier för lärare högst 10 studieveckor eller 15 studiepoäng,

6) beträffande en studieprestation vid högskola högskolestudier i ringa utsträckning med beaktande av studiernas totala omfång.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs förordningen av den 30 maj 1997 om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (519/1997).

Helsingfors den 5 december 2007

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Regeringsråd
Maiju Tuominen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.