1204/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 26 och 28 § i järnvägslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i järnvägslagen av den 29 juni 2006 (555/2006) 26 § och

fogas till 28 § ett nytt 5 mom. som följer:

26 §
Trafikledning

Banförvaltningscentralen svarar för trafikledningen på bannätet.

Banförvaltningscentralen ser till att trafikledningstjänsterna tillhandahålls på lika villkor samt ordnar den riksomfattande övervakningen och samordningen av trafikledningstjänsterna. Centralen ordnar de övriga trafikledningstjänsterna själv eller skaffar dem av offentliga eller privata serviceproducenter.

Banförvaltningscentralen kan också med innehavaren av en privat spåranläggning avtala om ordnande av trafikledning på anläggningen eller på en del av denna.

28 §
Krav som gäller järnvägssystemet

Järnvägsverket kan av särskilt vägande skäl bevilja tillstånd att avvika från de föreskrifter som det meddelat med stöd av 2 mom., förutsatt att järnvägssystemets säkerhet inte äventyras. Beslutet kan innehålla villkor och begränsningar för att trygga säkerheten.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På sådana anställningar vid VR Aktiebolag som har innehafts av personer som för första gången utnämns till i 26 § 2 mom. avsedda trafikledningsuppgifter vid Banförvaltningscentralen tillämpas 3 § 2 och 3 mom. i lagen om införande av lagen om statens pensioner (1296/2006) på samma sätt som om det var fråga om statlig anställning. För anställningen inom VR Aktiebolag intjänas dock inte pension i enlighet med statens pensionssystem.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 114/2007
KoUB 7/2007
RSv 73/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.