1203/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av sjukförsäkringslagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i sjukförsäkringslagen av den 21 december 2004 (1224/2004) 15 kap. 16 §, 18 kap. 8 § 1 mom. 5 punkten och 19 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten,

av dem 18 kap. 8 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 1113/2005 och 19 kap. 5 § 1 mom. 5 punkten sådan den lyder i lag 890/2006, samt

fogas till 15 kap. en ny 16 a § och till 19 kap. 5 § 1 mom., sådant det lyder i sistnämnda lag, en ny 6 punkt som följer:

15 kap.

Verkställighet

16 §
Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 samt av överenskommelser om social trygghet eller sjukvård

Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om Folkpensionsanstaltens uppgifter vid verkställigheten av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen, den nordiska konventionen om social trygghet (FördrS 136/2004) samt andra överenskommelser om social trygghet eller sjukvård.

Verkställighetsuppgifter enligt 1 mom. är utfärdande av europeiska sjukvårdskort och andra i förordningen eller i överenskommelserna om social trygghet avsedda intyg samt i artikel 22 i rådets förordning avsedda tillstånd, om inte utfärdandet av tillstånd ingår i behörigheten för samkommunen för ett sjukvårdsdistrikt eller något annat organ som ansvarar för de kommunala hälsovårdstjänsterna. Verkställighetsuppgifter är även uppgifter i anslutning till ersättning av kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som givits med stöd av rådets förordning eller överenskommelserna om social trygghet eller sjukvård samt andra sådana uppgifter i anslutning till verkställighet som baserar sig på gemenskapsrätten eller överenskommelser om social trygghet eller sjukvård.

16 a §
Ersättning av kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som getts med stöd av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 eller överenskommelser om social trygghet eller sjukvård

Till en enhet som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster ersätter Folkpensionsanstalten, på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet, av statens medel de kostnader för sjukvårds- och moderskapsförmåner som med stöd av den i 16 § avsedda förordningen eller en för Finland bindande internationell överenskommelse om social trygghet eller sjukvård getts till personer som är försäkrade någon annanstans än i Finland. Av de ovan avsedda kostnaderna ersätts högst beloppet av kostnaderna för ordnandet av tjänsten minskat med den klientavgift som tagits ut hos klienten. Med kostnader för ordnandet av vårdtjänsten avses den avgift som en kommun som inte hör till samkommunen med stöd av 42 och 43 § i lagen om specialiserad sjukvård (1062/1989) skulle betala till samkommunen för kostnaderna för vården av en av sina invånare, om kommunen skulle betala vården. Om klienten vårdas vid en hälsovårdscentral, ett sjukhus eller en annan verksamhetsenhet inom hälso- och sjukvården som en kommun eller en samkommun är huvudman för, avses med kostnader för ordnandet av tjänsten den avgift som med stöd av 22 § 2 mom. i folkhälsolagen skulle tas ut hos patientens hemkommun om patienten kom från en annan kommun. Av statens medel ersätter Folkpensionsanstalten också de kostnadsersättningar för sjukvårds- och moderskapsförmåner som ska betalas till främmande stater. Kostnadsersättningar som betalas av en främmande stat redovisas till staten.

En enhet som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster ska ge Folkpensionsanstalten de uppgifter som den behöver för att kunna sköta uppgifterna i anslutning till ersättning av kostnader, enligt vad som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet.

Folkpensionsanstalten kan vid tillämpningen av artikel 36 i den i 1 mom. nämnda förordningen med stöd av ett bemyndigande från social- och hälsovårdsministeriet avstå från indrivning av en fordran som Finland har hos en annan medlemsstat, om fordrans belopp är litet eller det inte annars är ändamålsenligt att fortsätta driva in fordran.

18 kap.

Sjukförsäkringsfonden och försäkringspremier och försäkringsavgifter

8 §
Utgifterna för sjukvårdsförsäkringen

Utgifter för sjukvårdsförsäkringen som skall betalas ur sjukförsäkringsfonden är


5) kostnader för sjukvård som en person som är försäkrad i Finland har fått utomlands, för vilkas ersättande Finland svarar enligt internationella fördrag eller förordningen om social trygghet, och kostnader för sjukvård som en person som försäkrats någon annanstans än i Finland har fått i Finland, när vården har getts med stöd av förordningen om social trygghet eller en överenskommelse om social trygghet eller sjukvård som Finland ingått, samt kostnader vilkas ersättande man avstått från genom avtal stater emellan.


19 kap.

Bestämmelser om erhållande och utlämnande av uppgifter

5 §
Utlämnande av uppgifter i vissa fall

Folkpensionsanstalten har utan hinder av sekretessbestämmelserna och andra begränsningar i fråga om erhållande av uppgifter rätt att


5) till den som med stöd av ett avtal om tillhandahållande av tjänster för samordning av resor sköter samordning av resor lämna uppgifter om en persons för- och släktnamn, uppgifter om att personen är medlem av en arbetsplatskassa och om att han eller hon är försäkrad; om personen är försäkrad, kan Folkpensionsanstalten dessutom till den som med stöd av avtal sköter samordning av resor lämna den försäkrades adress, uppgifter om uppnående av den årliga självriskandelen för resekostnader och andra uppgifter om den försäkrade som är nödvändiga för förmedlingen av resor,

6) till enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster för ersättande av de kostnader som avses i 15 kap. 16 a § 1 mom. lämna upplysningar om huruvida en person omfattas av socialskyddssystemet i en annan stat.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Till enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster betalas ersättning i enlighet med 16 a § 1 mom. för kostnader som uppkommit den 1 januari 2008 eller därefter. Folkpensionsanstalten ersätter från och medden 1 januari 2009 kostnader för enheter som tillhandahåller offentliga hälsovårdstjänster. Bestämmelserna i 16 a § 3 mom. gäller också fordringar som uppkommit före ikraftträdandet av denna lag.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 121/2007
ShUB 16/2007
RSv 75/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.