1190/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 27 juni 2003 om pensionsersättning som skall betalas av statens medel för tiden för vård av barn under tre år eller för tiden för studier (644/2003) 1 och 2 §, 3 § 3 mom., 5 §, 6 § 1 och 3 mom., 7 §, 8 § 2 mom. och 9 § 3 mom.,

av dem 2 §, 3 § 3 mom., 5 och 7 § samt 9 § 3 mom. sådana de lyder i lag 895/2004, som följer:

1 §

I denna lag bestäms om förmån som tillväxer för tiden för vård av barn under tre år och för tiden för studier. Förmånen betalas när annan pension än deltidspension beviljas med stöd av följande lagar och pensionsstadgor:

1) lagen om pension för arbetstagare (395/ 2006),

2) lagen om sjömanspensioner (1290/ 2006),

3) lagen om pension för företagare 1272/ 2006),

4) lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006),

5) lagen om statens pensioner (1295/2006),

6) lagen om kommunala pensioner (549/2003),

7) pensionslagen för evangelisk-lutherska kyrkan (298/1966),

8) lagen om ortodoxa kyrkan (985/2006),

9) lagen om Folkpensionsanstalten (731/ 2001),

10) den pensionsstadga som fastställts med stöd av 11 § 2 mom. 6 punkten i lagen om Finlands Bank (214/1998), eller

11) landskapslagen om tillämpning i landskapet Åland av vissa riksförfattningar om statens pensioner (ÅFS 54/2007).

2 §

Rätt till förmånen har en förälder som på grund av vården av ett barn under tre år är förhindrad att förvärvsarbeta och får stöd enligt lagen om stöd för hemvård och privat vård av barn (1128/1996) eller motsvarande stöd för hemvård av barn enligt Ålands landskapslagstiftning. Den kalkylerade inkomst som utgör grund för förmånen är 523,61 euro per månad. Närmare bestämmelser om förmånen utfärdas genom förordning av statsrådet.

3 §

En examen som avlagts utomlands berättigar på motsvarande sätt till förmånen, under förutsättning att personen har fått studiestöd enligt lagen om studiestöd (65/1994) eller motsvarande studiestöd enligt Ålands landskapslagstiftning.


5 §

Förmånen tillväxer med 1/8 procent per kalendermånad på basis av den grund som anges i 2 och 3 §. Förmånen beräknas och betalas av den pensionsanstalt enligt 107 § i lagen om pension för arbetstagare som sköter pensionsskyddet enligt en lag som avses i 1 §, och i andra fall än de som avses i nämnda lagrum av den sista pensionsanstalt där sökandens pensionsskydd har ordnats. Pensionsanstalten betalar förmånen från och med den tidpunkt då den pension som den beviljat börjar, dock inte tidigare än från och med det att den som ansöker om förmånen har avlagt en i 3 § avsedd examen. Om två eller flera pensionsanstalter samtidigt sköter pensionsskyddet enligt en i 1 § avsedd lag, ska den förmån som avses i denna lag betalas av den pensionsanstalt där pensionsskyddet har ordnats på basis av det huvudsakliga förvärvsarbetet.

Har sökandens pensionsrätt överförts till Europeiska gemenskapernas pensionssystem på basis av lagen om överföring av pensionsrätt mellan arbetspensionssystemet i Finland och Europeiska gemenskapernas pensionssystem (165/1999), beräknar och betalar Statskontoret förmånen enligt denna lag på ansökan av förmånstagaren. Förmånen betalas från och med den tidpunkt då personen har rätt till pension på basis av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna.

6 §

För att en förmån enligt 2 § ska kunna fastställas ska barnets förälder i den ansökan om stöd för hemvård av barn som riktas till Folkpensionsanstalten eller till den kommun på Åland som beviljar stöd för hemvård av barn uppge om han eller hon är förhindrad att förvärvsarbeta på grund av vården av ett barn under tre år. Dessutom ska sökanden på begäran av en pensionsanstalt eller Pensionsskyddscentralen vid behov lägga fram en utredning om att han eller hon uppfyller förmånsvillkoren.


Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalar stöd för hemvård av barn ska på det sätt som närmare föreskrivs genom förordning av statsrådet underrätta Pensionsskyddscentralen om sådana uppgifter enligt 1 och 2 mom. som den förfogar över och som behövs för avgörande av förmånsärendet.

7 §

På förmåner som pensionsanstalten betalar med stöd av denna lag tillämpas vad som i en lag eller pensionsstadga enligt 1 § bestäms om behandling av ärenden, meddelande av beslut, betalning, fastställande och återkrav av pension, erhållande och utlämnande av uppgifter, om förfarandet för sökande av ändring samt om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.

Pensionsskyddscentralen ska med stöd av denna lag på begäran meddela sökanden ett beslut om förutsättningarna enligt 2―4 §, om en pensionsanstalt inte har meddelat ett beslut i ärendet på basis av 75 § 6 mom. i lagen om pension för arbetstagare, 81 § 6 mom. i lagen om sjömanspensioner, 69 § 5 mom. i lagen om pension för företagare eller 75 § 5 mom. i lagen om pension för lantbruksföretagare. I fråga om Pensionsskyddscentralens beslut iakttas vad som i lagen om pension för arbetstagare bestäms för Pensionsskyddscentralens del om behandling av ärenden, meddelande av beslut, erhållande och utlämnande av uppgifter samt om förfarandet för sökande av ändring och om undanröjande av ett lagakraftvunnet beslut.

8 §

Folkpensionsanstalten och den kommun på Åland som betalat stöd för hemvård av barn har rätt att få ersättning för den anmälan som avses i 6 §.

9 §

De belopp som anges i 2 och 3 § motsvarar värdet ett (1,000) år 2004 för den lönekoefficient som avses i 96 § i lagen om pension för arbetstagare. Beloppen justeras med lönekoefficienten till nivån vid beräkningstidpunkten.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

När 1 § i denna lag tillämpas jämställs med de lagar och pensionsstadgor som nämns i paragrafen också de lagar och pensionsstadgor som nämns i den 1 § som gällde vid denna lags ikraftträdande.

RP 139/2007
ShUB 20/2007
RSv 95/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.