1188/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om registerförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 15 mars 1996 om registerförvaltningen (166/1996) 3 §, sådan den lyder i lag 956/2006, som följer:

3 §

Enligt vad som föreskrivs särskilt är folkbokföringens och den övriga registerförvaltningens lokala myndigheter magistraterna. Bestämmelser om magistraternas övriga uppgifter utfärdas särskilt. En magistrats verksamhetsområde består av ett eller flera härad. Genom förordning av statsrådet utfärdas närmare bestämmelser om magistraternas verksamhetsområden. Genom förordning av finansministeriet utfärdas närmare bestämmelser om magistraternas placeringsort och enheter. Länsstyrelsen bestämmer magistratens namn.

I landskapet Åland sköts de uppgifter som föreskrivs för magistraten av länsstyrelsen, om inte något annat föreskrivs särskilt.

Finansministeriet ska höra länsstyrelsen innan en förordning som avses i 1 mom. utfärdas.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 82/2007
FvUB 8/2007
RSv 71/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.