1187/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 14 februari 1992 om grunderna för utvecklande av den statliga lokalförvaltningen (126/1992) 4―7 §, av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 1239/2006, samt

ändras 1 § 2 mom. och 3 § 1 mom., av dem 3 § 1 mom. sådant det lyder i sistnämnda lag, som följer:

1 §

Lagen tillämpas på områdesindelningen inom polis-, åklagar- och utsökningsväsendet och magistraterna samt, enligt vad som föreskrivs särskilt, på områdesindelningen inom den övriga statliga lokalförvaltningen.

3 §

Länen indelas i härad med iakttagande av kommungränserna. Statsrådet beslutar om indelningen. Finansministeriet ska av länsstyrelserna begära förslag om indelningen. Länsstyrelserna ska höra respektive kommuner innan förslaget görs.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Anställda i tjänste- och arbetsavtalsförhållande som sköter häradsämbetenas gemensamma uppgifter samt motsvarande tjänster överförs när denna lag träder i kraft till polisinrättningarna, utsökningsverken, åklagarämbetena och magistraterna. Om en tjänst inte är vakant kan den överföras till en annan pendlingsregion endast med tjänstemannens samtycke. Anställda som sköter tidsbegränsade uppgifter övergår till visstidsanställningens slut.

Anställda som överförs behåller de rättigheter och skyldigheter som vid överföringen gäller enligt villkoren i deras anställningsförhållande. Högre avlöning än månadslönen enligt den mottagande organisationens lönesystem garanteras under förutsättning att kravnivån för personens uppgifter i den mottagande organisationen motsvarar minst uppgifterna i den överlämnande organisationen. Personen är i så fall berättigad till ett lönetillägg till beloppet av skillnaden mellan den månadslön som betalats i den överlämnande organisationen och den månadslön som betalas i den mottagande organisationen.

Om de uppgifter som hör till en tjänst ändras väsentligt och en ny tjänst inrättas i stället för den tidigare, kan den nya tjänsten tillsättas utan att ledigförklaras.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 82/2007
FvUB 8/2007
RSv 71/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mari Kiviniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.