1186/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om Pensionsskyddscentralen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet,

upphävs i statsrådets förordning av den 23 november 2006 om Pensionsskyddscentralen (1010/2006) 1 § samt

ändras 2 § 1 mom., 5 § 1 och 2 mom. samt 6 § 1 mom. som följer:

2 §

Pensionsskyddscentralens representantskaps årliga ordinarie möten är vårmötet och höstmötet. Vårmötet ska hållas senast den 15 maj och höstmötet senast den 15 december.


5 §

Pensionsskyddscentralens styrelse sammanträder på kallelse av styrelsens ordförande eller Pensionsskyddscentralens verkställande direktör.

Ordföranden ska sammankalla styrelsen, om minst två styrelsemedlemmar skriftligen kräver det för behandling av ett visst ärende.


6 §

För revisionen av Pensionsskyddscentralens bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse samt förvaltning väljer representantskapet för en räkenskapsperiod i sänder en ordinarie revisor och en revisorssuppleant som ska vara CGR-revisorer enligt revisionslagen (459/2007). Väljs en CGR-sammanslutning till revisor, behöver inte någon revisorssuppleant väljas.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringssekreterare
Maritta Hirvi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.