1183/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om betalning av förmåner och av statens andel enligt lagen om handikappförmåner

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs med stöd av 23 § 3 mom. och 53 § 2 mom. i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007):

1 §
Betalningsdag för handikappförmåner

På basis av begynnelsebokstaven i släktnamnet betalas handikappförmåner enligt lagen om handikappförmåner (570/2007) till förmånstagarna enligt följande:

1) A―K, den 4 dagen varje månad,

2) L―R, den 14 dagen varje månad,

3) S―Ö, den 22 dagen varje månad.

Om betalningsdagen enligt 1 mom. inte är en bankdag, betalas handikappförmånen föregående bankdag.

En handikappförmån som betalas retroaktivt kan betalas med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

2 §
Betalning av förskott på statens andel

Folkpensionsanstalten ska månatligen senast fyra vardagar före varje betalningsdag enligt 1 § 1 och 2 mom. meddela social- och hälsovårdsministeriet det belopp som enligt Folkpensionsanstaltens uppskattning behövs för betalning av de handikappförmåner som ska betalas den nämnda dagen. Social- och hälsovårdsministeriet ska till Folkpensionsanstalten betala ett förskott på statens andel, som grundar sig på meddelandet, senast bankdagen före den dag då handikappförmånerna betalas ut.

Folkpensionsanstalten ska inom den månad som följer på betalningsmånaden meddela social- och hälsovårdsministeriet skillnaden mellan det sammanlagda beloppet av de handikappförmåner som betalts under en kalendermånad och förskottet för denna månad. Social- och hälsovårdsministeriet ska betala skillnaden till folkpensionsfonden senast den 15 dagen i den andra månaden efter betalningsmånaden.

3 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Äldre regeringssekreterare
Juha Rossi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.