1181/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Statsrådets förordning om delegationen för privat social- och hälsovårdsservice

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från social- och hälsovårdsministeriet, föreskrivs:

1 §
Delegationen för privat social- och hälsovårdsservice

I anslutning till social- och hälsovårdsministeriet finns en delegation för privat social- och hälsovårdsservice. Delegationens mål är att främja användningen av privata social- och hälsovårdstjänster och deras fortgående utveckling som en välfungerande, effektiv och kundinriktad del av social- och hälsovårdsservicen.

2 §
Delegationens uppgifter

Delegationen ska

1) främja utvecklingen av marknaden för social- och hälsovårdsservice och diversifieringen av servicestrukturerna samt samarbetet mellan den offentliga och den privata sektorn för att trygga tillgången och kvaliteten på social- och hälsovårdstjänster,

2) följa och utvärdera verksamheten och utvecklingen av privat social- och hälsovårdsservice,

3) föreslå hur social- och hälsovårdsservicen och dess verksamhetsförutsättningar kunde utvecklas,

4) främja samarbetet mellan producenterna av privat socialvårdsservice och privat hälsovårdsservice och dessa producenters växelverkan med verkställarna av offentlig social- och hälsovårdsservice och med olika förvaltningsområden, organisationer och andra instanser,

5) ge utlåtanden om planer, lagstiftnings- och utvecklingsprojekt och andra ärenden som gäller privat social- och hälsovårdsservice och

6) utföra andra uppgifter som social- och hälsovårdsministeriet förelagt den för att den ska uppnå sina mål.

3 §
Tillsättande av delegationen och dess sammansättning

Statsrådet tillsätter delegationen för fyra år i sänder.

Delegationen har en ordförande, en vice ordförande och högst 20 andra medlemmar som har personliga suppleanter.

I delegationen ska åtminstone social- och hälsovårdsministeriet, arbets- och näringsministeriet och tillsynsmyndigheterna för den privata social- och hälsovårdsservicen vara representerade. I delegationen ska också finnas företrädare åtminstone för producenterna av privat socialvårdsservice och privat hälsovårdsservice och för de organisationer som representerar dem samt företrädare för Finlands Kommunförbund r.f.

Om delegationens ordförande, vice ordförande eller någon annan medlem eller suppleant avgår eller avlider under mandatperioden, ska social- och hälsovårdsministeriet utse någon annan i hans eller hennes ställe för den återstående mandatperioden.

4 §
Organisering av verksamheten

Delegationen kan kalla permanenta och tillfälliga sakkunniga och tillsätta sektioner. Ordföranden och vice ordföranden för en sektion utses av delegationen och inom denna. En sektion kan även ha medlemmar som inte hör till delegationen.

Social- och hälsovårdsministeriet utser en eller flera sekreterare för delegationen.

På ersättningen för resekostnader i anslutning till delegationens verksamhet tillämpas statens tjänste- och arbetskollektivavtal om ersättning av resekostnader.

5 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2007

Omsorgsminister
Paula Risikko

Regeringsråd
Riitta Kuusisto

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.