1177/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 7 kap. 5 och 11 § i lagen om offentlig arbetskraftsservice

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 30 december 2002 om offentlig arbetskraftsservice (1295/2002) 7 kap. 5 § 1 mom. och 11 § 5 mom., av dem 7 kap. 11 § 5 mom. sådant det lyder i lag 1216/2005, som följer:

7 kap.

Främjande av sysselsättning med hjälp av sysselsättningsanslag

5 §
Sysselsättningsstöd för tryggande av försörjningen

För stödjande av egna insatser för att skaffa arbete kan sysselsättningsstöd beviljas för tryggande av försörjningen

1) i form av startpeng till en enskild kund som ämnar bli företagare,

2) till en arbetslös arbetssökande som deltar i arbetslivsträning enligt 8 kap. 1 § och som inte är berättigad till arbetsmarknadsstöd.


11 §
Sysselsättningsstödets varaktighet

Startpeng kan beviljas för den tid som antas åtgå till att starta och etablera företagsverksamhet, dock för högst 18 månader. Deltidstillägg kan beviljas för högst 12 månader i sänder. Den som fått deltidstillägg för maximitiden kan beviljas nytt deltidstillägg när han eller hon varit heltidsanställd hos samma arbetsgivare i minst 12 månader.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

På beslut om startpeng som fattats före lagens ikraftträdande tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 78/2007
AjUB 6/2007
RSv 78/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.