1176/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras i handels- och industriministeriets beslut av den 18 oktober 1999 om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999) 1 § 2 mom. 2 punkten, och

fogas till 1 § 2 mom. en ny 3 punkt, till 4 § ett nytt 4 mom., till 9 § ett nytt 4 mom. och till beslutet en ny 25 a § och en ny 28 a §, som följer:

1 §
Tillämpningsområde

Dessutom tillämpas detta beslut på


2) placering och drift av transportabla tryckbärande anordningar och besiktning som sammanhänger med dem,

3) tryckbärande anordningar i fartyg.

4 §
Registrering

De uppgifter som avses ovan i denna paragraf och som hör till tillsynsmyndigheten handhas i fråga om tryckbärande anordningar i klassificerade fartyg av ett av Sjöfartsverket bemyndigat erkänt klassificeringssällskap som för ett eget register över tryckbärande anordningar.

9 §
Besiktningsskyldighet

Besiktning av tryckbärande anordningar i fartyg kan utföras vid den besiktningstidpunkt som föreskrivs i förordningen om besiktning av fartyg (1123/1999).

25 a §
Övriga kompetensalternativ i fråga om fartyg

Om kompetensen hos driftsövervakare för tryckbärande anordningar i fartyg föreskrivs särskilt, när det är fråga om en i 2 § 6 punkten i lagen om tryckbärande anordningar avsedd tryckbärande anordning som är installerad i ett fartyg som avses i 1 kap. 1 § i förordningen om fartygsbemanning, besättningens behörighet och vakthållning (1256/1997).

Om kompetensen hos driftsövervakare för tryckbärande anordningar i oregistrerade fartyg och registrerade pråmar gäller dock vad som bestäms i denna förordning.

28 a §
Särskilda krav för tryckbärande anordningar i fartyg

Ångpannor och ånggeneratorer i fartyg skall vara försedda med minst två säkerhetsventiler. Tillsynsmyndigheten kan dock tillåta att endast en säkerhetsventil används på ångpannor och ånggeneratorer med låg effekt, om ett tillräckligt skydd mot för högt tryck kan säkerställas. Kapaciteten hos var och en av säkerhetsventilerna skall vara tillräcklig för att skydda ångpannan eller ånggeneratorn mot för högt tryck. Ångpannor skall dessutom utrustas med vakuumskydd.

I fartyg med en olje- eller gaseldad panna utan fortlöpande övervakning skall pannan förses med säkerhetsanordningar som stänger bränsletillförseln och avger ett larm vid låg vattennivå, luftförsörjningsfel eller flamfel.

Ett ånggeneratorsystem för vilket ångtillförseln är viktig med tanke på fartygets säkerhet eller som kan ge upphov till fara om det uppkommer störningar i dess matarvattensystem skall förses med minst två separata matarvattensystem och vattenpumpar, men det är tillåtet att ha gemensam genomföring till ånggeneratorn från dessa matarvattensystem. Om pumpens konstruktion inte hindrar trycket från att stiga över planerat tryck, skall pumphuset eller röret förses med säkerhetsutrustning som placeras före den första avstängningsventilen.

Varje ångpanna som är viktig med tanke på fartygets säkerhet och som är planerad för att innehålla en viss mängd vatten skall vara försedd med minst två indikatorer för vattennivå, varav minst en skall vara ett direkt avläsbart synglas. Vid montering av indikatorerna skall fartygets rörelser tas i beaktande.

Huvudångventilen till ett fartygs ångpanna skall i varje situation kunna stängas utanför pannans placeringsutrymme.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

En sådan riskbedömning som avses i 20 § i handels- och industriministeriets beslut om tryckbärande anordningars säkerhet (953/1999) skall i fråga om tryckbärande anordningar i fartyg lämnas in för granskning senast vid den första periodiska besiktning som utförs efter år 2008.

Helsingfors den 30 november 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultative tjänstemannen
Pentti Tarnanen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.