1175/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa paragrafer sådana de lyder, den förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 495/2005:

1 §
Tillämpningsområde

I denna förordning föreskrivs om Sjöfartsverkets avgiftsbelagda prestationer och grunderna för dem och om de avgifter som tas ut för de offentligrättsliga prestationerna.

2 §
Offentligrättsliga prestationer med fasta avgifter

Sådana i 6 § 2 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten (150/1992) avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket tar ut fasta avgifter enligt avgiftstabellerna i bifogade bilagor, är

1) sjöfartsinspektionens prestationer (bilaga 1),

2) lotsexamen, linjelotsexamen och östersjölotsexamen samt befrielser från skyldigheten att anlita lots och skyldigheten att tillhandahålla lotsningstjänster (bilaga 2),

3) prestationer i samband med fartygsregistret, prestationer med anknytning till främjandet av sjöfarten samt prestationer inom personaladministrationen (bilaga 3),

4) tidtabellsbunden förbindelsefartygstrafik (bilaga 4), samt

5) förbud eller begränsning som avses i 15 och 16 § i sjötrafiklagen (463/1996) (bilaga 5).

3 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Sjöfartsverket tar ut en avgift som fastställs enligt prestationens självkostnadsvärde, är följande prestationer utförda av sjöfartsinspektionen:

1) besiktningar och inspektioner om vilka bestäms eller föreskrivs i

a) förordningen om besiktning av fartyg (1123/1999),

b) förordningen om säkerheten på vissa passagerarfartyg som används på inrikes resor (1307/1999),

c) förordningen om säkerheten på vissa fiskefartyg (65/2000),

d) förordningen om hyresbåtars säkerhet (438/1983),

e) statsrådets förordning om förhindrande av miljöförorening från fartyg (635/1993),

f) lagen om tryckbärande anordningar (869/1999),

g) förordningen om besättningens bostadsutrymmen ombord på fartyg (518/1976),

h) förordningen om fartygs fribord i inrikestrafik (855/1988),

i) 1966 års internationella lastlinjekonvention (FördrS 52/1968),

j) förordningen om marin utrustning (925/1998),

k) överenskommelsen mellan Republiken Finlands regering och Socialistiska Rådsrepublikernas Förbunds regering om lastlinjer på Östersjön (FördrS 26/1988),

l) kommunikationsministeriets förordning om landsvägsfärjor (20/2006),

m) förordningen om säkerhetsledningssystem för redare och ledningsarrangemang för säker drift av fartyg (66/1996),

2) inspektion för konstaterande av att fartyget har i 5 § i lagen om oljeskyddsfonden (1406/2004) avsedd dubbelbotten,

3) inspektion i de fall som avses i 21 a § i lagen om tillsyn över fartygssäkerheten (370/1995),

4) sjöfartsskyddsutredningar av hamnar och hamnanläggningar, godkännande av hamnarnas och hamnanläggningarnas skyddsplaner och besiktigande av fartyg enligt vad som föreskrivs i 4 § 1 punkten i lagen om sjöfartsskydd på vissa fartyg och i hamnar som betjänar dem och om tillsyn över skyddet (485/2004) och kontroller i de fall som avses i den nämnda lagens 21 § 2 mom.,

5) kontroller i de fall som avses i 24 § 1 mom. i lagen om säker lastning och lossning av vissa bulkfartyg (1206/2004),

6) kontroller i de fall som avses i 32 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar (621/2005),

7) godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning och kontroll av hamnverksamheten samt beviljande av undantag enligt statsrådets förordning om transport och tillfällig förvaring av farliga ämnen på hamnområden (251/2005), samt

8) bedömning av kvalitetssystemet för läroanstalter för sjöfartsyrken.

Grunden för timdebitering enligt självkostnadsvärdet är de kostnader som hänför sig till besiktningar och inspektioner, kontroll av redarens säkerhetsledningssystem och fartygets ledningsarrangemang, genomförande av skyddsbedömningar av hamnar och hamnanläggningar och godkännande av skyddsplaner, godkännande av hamnområdets säkerhetsutredning, kontroll av hamnverksamheten och beviljande av undantag samt bedömning av kvalitetssystem för sjöfartsläroanstalter, dessa kostnader dividerade med antalet fakturerade arbetstimmar. Kunden faktureras endast för de egentliga besiktnings- och inspektionstimmar och övriga arbetstimmar som utförts på fartyget, på varvet, hos redaren, i hamnen, i hamnanläggningen, vid kontrollbesök som hänför sig till de kontrollåtgärder som avses i 22-30 § i lagen om säkerhet och utsläppskrav i fråga om vissa fritidsbåtar, i hamnområdet och vid en sjöfartsläroanstalt, och för ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän som hänför sig till dem. Kunden faktureras dessutom för de arbetstimmar som utförts vid Sjöfartsverket och anknyter till godkännande av ritningar och annat material som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg.

Timdebiteringen för fartyg i utrikestrafik är

1) 239 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 120 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

2) 359 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 180 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

3) 76 euro för varje påbörjad arbetstimme för godkännande av ritningar och annat material som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg.

Timdebiteringen för fartyg i inrikestrafik, fiskefartyg och fritidsbåtar är

1) 174 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 87 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

2) 261 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 131 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

3) 76 euro för varje påbörjad arbetstimme för godkännande av ritningar och annat material som hör till besiktningen och inspektionen av fartyg.

Timdebiteringen för de prestationer som avses i 1 mom. 4, 5, 7 och 8 punkten är

1) 239 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 120 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk,

2) 359 euro för den första påbörjade arbetstimmen och 180 euro för varje därefter påbörjad halv arbetstimme under annan tid än den arbetstid som tillämpas vid ämbetsverk.

Om arbetet av orsaker som inte beror på inspektören eller kontrollören inte har kunnat utföras inom den överenskomna tiden eller arbetet helt annulleras, tas det ut 50 procent av timdebiteringen och ersättningar enligt resereglementet för statstjänstemän.

4 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda prestationer som Sjöfartsverket prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) planerings-, byggnads- och byggherreuppdrag, undersökningar, mätningar, lodningar, ramningar och övriga arbetsprestationer som hör till Sjöfartsverkets ansvarsområde,

2) transport, bogsering, assistans eller någon annan arbetsprestation som på uppdrag utförs av Sjöfartsverkets fartyg, fordon eller moderfartygsexpeditioner,

3) uthyrning av Sjöfartsverkets fastighetsförmögenhet, med undantag av statens jordegendom,

4) säkerhetsanordningar för sjöfarten,

5) tryckalster och övrigt informationsmaterial,

6) kopior, telefaxmeddelanden, elektroniska upptagningar och andra avskrifter, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., och

7) andra prestationer som Sjöfartsverket utför på uppdrag.

Sjöfartsverket bestämmer om de avgifter som tas ut för att ta fram uppgifter på det sätt som avses i 34 § 2 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) och för att lämna ut kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i samma lag, med beaktande av vad som sägs i 34 § i lagen.

5 §
Bestämmelser om uttagande av avgifter för offentligrättsliga prestationer

För en annullerad ansökan eller en ansökan som inte kompletterats tas det ut en sådan andel av avgiften enligt bilagan som motsvarar den arbetsinsats som gjorts.

Avgiften för bifallsbeslut och avslagsbeslut är lika stor, om inte något annat föreskrivs.

Behandlingsavgiften för ett ärende som av en domstol har återsänts för behandling till följd av överklagande ska minskas med det belopp som Sjöfartsverket tidigare tagit ut för beslutet i ärendet.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2009.

Avgiften för prestationer som hänför sig till ärenden som väckts innan denna förordning träder i kraft tas ut enligt de bestämmelser som gäller vid ikraftträdandet.

Helsingfors den 5 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Sjöfartsråd
Sirkka-Heleena Nyman

Bilagor 1-5

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.