1165/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om införande av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om införande av lagen om pension för arbetstagare (396/2006) 5 § 3, 5 och 7 mom., 13 § 1 mom. och 28 § 1 mom. samt

fogas till 8 § ett nytt 5 mom. som följer:

5 §

Pensionsanstalterna är gemensamt ansvariga för det inbetalda kompletteringsbeloppet på det sätt som bestäms i 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.


Om den särskilda mortalitetsgrund som avses i 4 mom. föranleder ett ansenligt överskott, ska detta användas till finansiering av förmåner som enligt 179 § i lagen om pension för arbetstagare ska bekostas gemensamt. Om den särskilda mortalitetsgrunden föranleder ett ansenligt underskott, svarar arbetspensionsanstalterna gemensamt för detta i enlighet med 179 § 3 mom. i lagen om pension för arbetstagare.


Grunderna för beräkning av kompletteringsbeloppet fastställs enligt 166 § i lagen om pension för arbetstagare.

8 §

Riktigheten av uppgifterna om de arbetsinkomster enligt arbetspensionslagarna för den privata sektorn som till den 31 december 2012 framgår av pensionsutdraget ska i stället för av den pensionsanstalt som avses i 75 § 3 och 4 mom. i lagen om pension för arbetstagare och som har skickat pensionsutdraget redas ut och ett beslut med anledning av utredningen ska ges av den pensionsanstalt som har ordnat utredningen av pensionsskyddet med avseende på arbetet i fråga. Den pensionsanstalt som skickat utdraget överför ärendet till den behöriga pensionsanstalten.

13 §

Om pensionsfallet inträffar under åren 2006―2009, beaktas som arbetsinkomst för 2004 när inkomsten för återstående tid fastställs den till årsinkomst ändrade pensionslön på grundval av vilken pensionsdelen för återstående tid skulle ha beräknats om arbetstagaren hade blivit arbetsoförmögen den 31 december 2004, och arbetsinkomsterna för 2005 beaktas så som bestäms i 76―78 § i lagen om pension för arbetstagare. Härvid används som granskningstid på motsvarande sätt det antal år som ska beaktas som grund för inkomsten för återstående tid. Om pensionsfallet inträffar 2010, beaktas arbetsinkomsterna för 2005 så som bestäms i 68 och 76―78 § samt 80 § 1 och 2 mom. i lagen om pension för arbetstagare, och granskningstiden fastställs på motsvarande sätt på basis av åren 2005―2010. Vid bestämmandet av den inkomstförutsättning som avses i 25 § 1 mom. 2 punkten i lagen om pension för arbetstagare beaktas arbetsinkomsterna under de fem kalenderår som föregått ansökan om rehabilitering.


28 §

En långtidsarbetslös arbetstagare som är född före 1950 har rätt till arbetslöshetspension på det sätt som bestäms i de pensionslagar för anställningsförhållanden som gäller när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft, i ikraftträdandebestämmelserna i lagarna om ändring av dem och i lagarna om ändring av de nämnda ikraftträdandebestämmelserna. Till övriga delar tillämpas på arbetslöshetspension och dem som får sådan bestämmelserna i 4 c §, 5 § 1 mom. 1 punkten, 5 § 3 mom., 10 d § och 17 b § 3 mom. i APL sådana de lyder när lagen om pension för arbetstagare träder i kraft.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.