1161/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 31 § i lagen om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk

I enlighet med riksdagens beslut

fogas till 31 § i lagen av den 21 juli 2006 om stöd för upphörande med att bedriva jordbruk (612/2006) ett nytt 5 mom. som följer:

31 §
Avträdelsestödets kompletteringsdel

Utan hinder av 2 mom. omvandlas avträdelsestödets kompletteringsdel för en person som får sådan kompletteringsdel den 1 januari 2008 från nämnda tidpunkt i överensstämmelse med 19 § i folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Avträdelsestödets kompletteringsdel som avses i denna lag omvandlas utan ansökan. På begäran ges ett beslut om omvandlingen. Kompletteringsdelen justeras inte i samband med omvandlingen.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.