1158/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om särskilt stöd till invandrare

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 20 december 2002 om särskilt stöd till invandrare (1192/2002) 21 §, sådan den lyder i lag 575/2007, och

ändras 6 § 2 mom., rubriken för 7 §, 7 § 1 mom. och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. och 33 § 5 mom.,

av dem 6 § 2 mom., i 7 § rubriken och 2 mom. 11 punkten, 18 § 1 mom. samt 33 § 5 mom. sådana de lyder i sistnämnda lag, som följer:

6 §
Beloppet av särskilt stöd

Fullt särskilt stöd är 506,35 euro i månaden. Är den som får särskilt stöd gift, uppgår det fulla stödet till 449,13 euro i månaden.

7 §
Inkomster som ska beaktas

När särskilt stöd beviljas beaktas de faktiska disponibla inkomster som personen i fråga uppskattas erhålla fortlöpande eller upprepat varje år (årsinkomst). Dessutom beaktas makens motsvarande inkomster till den del de överstiger det fulla beloppet av särskilt stöd till den som är gift.

Som inkomster beaktas dock inte (prioriterade inkomster)


11) förmåner från utlandet som motsvarar de i 7 punkten nämnda förmånerna.


18 §
Anmälningsskyldighet

Den som får särskilt stöd ska underrätta Folkpensionsanstalten om ingående av äktenskap, upplösning av sitt äktenskap, förändringar som skett i hans eller hennes inkomster som påverkar det särskilda stödet, vistelse utomlands samt om andra motsvarande uppgifter som är nödvändiga för utbetalning av det särskilda stödet.


33 §
Rätt att erhålla uppgifter

Utöver denna paragraf iakttas 88 §, 90 § 3 punkten samt 95 och 96 § i folkpensionslagen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Särskilt stöd som betalas till invandrare vid ikraftträdandet omvandlas från den 1 januari 2008 i enlighet med 6 § i denna lag. Omvandlingen görs utan ansökan och beslut om omvandling av det särskilda stödet meddelas endast på stödtagarens begäran.

Särskilt stöd till en person som när lagen träder i kraft får folkpension eller i enlighet med folkpensionslagen efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras räknat från den 1 januari 2008 i enlighet med 19 § 2 mom. 2 punkten.

Betalningen av särskilt stöd som avbrutits i enlighet med 21 § återupptas räknat från den 1 januari 2008. Om det har förflutit över ett år från en justering enligt 19 §, ska stödet justeras innan betalningen inleds.

Beloppen i 6 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.