1154/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring och temporär ändring av lagen om bostadsbidrag för pensionstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 maj 2007 om bostadsbidrag för pensionstagare (571/2007) 12 §, 14 § 1 mom. 15 punkten, 17 § 4 mom., 28 § 1 mom. och 48 § 1 mom. och temporärt 17 § 2 mom. 7 punkten, samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom. varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom., som följer:

12 §
Årsinkomst

När bostadsbidraget beräknas ska som årsinkomst beaktas de fortlöpande eller årligen återkommande inkomsterna för sökanden och sökandens make, maka eller sambo, med undantag för de prioriterade inkomster som nämns i 14 §.

Med avvikelse från vad som föreskrivs i 1 mom.

1) beaktas som företagares och lantbruksföretagares inkomst den enligt lagen om pension för företagare (1272/2006) och lagen om pension för lantbruksföretagare (1280/2006) fastställda arbetsinkomsten,

2) beaktas som inkomst av skogsbruk den enligt 7 § 3 mom. i lagen om värdering av tillgångar vid beskattningen (1142/2005) fastställda genomsnittliga årliga avkastningen för skog multiplicerad med arealen skog.

Ränteinkomster och utdelningar beaktas som inkomst, om sökandens eller sökandens makes, makas eller sambos personliga ränteinkomster och utdelningar sammanlagt överstiger 60 euro om året. När ränteinkomsterna bedöms ska 2 000 euro dras av som disponibla medel från kontomedlen. När det gäller makar och sambor görs avdraget separat från bådas kontomedel.

Som årsinkomst beaktas dessutom åtta procent av den förmögenhet enligt 13 § från vilken har dragits av skulder och med vilken sökandens förmögenhet överstiger 13 205 euro eller makarnas eller sambornas förmögenhet överstiger 21 128 euro.

Från årsinkomsten avdras räntor på skulder med undantag för räntor på skulder som enligt 5 § 3 och 4 punkten hänför sig till en bostad i eget bruk, räntor på konsumtionskrediter och räntor på dödsbons skulder.

14 §
Prioriterade inkomster

När bostadsbidraget beräknas skall som årsinkomst inte beaktas sökandens och sökandens makes, makas eller sambos


15) förmåner från utlandet som motsvarar förmånerna enligt 2―14 punkten, eller


17 §
Justering av bostadsbidraget

Bostadsbidraget justeras också när


7) den årsinkomst som påverkar bostadsbidraget har stigit med minst 1 022 euro eller sjunkit med minst 367 euro (betydande förändring av årsinkomsten) jämfört med den gräns för tilläggssjälvriskandelen som nämns i 11 § 3 mom. eller den årsinkomst förhöjd med folkpensionsindex på basis av vilken bostadsbidraget har beräknats, eller


Om en förändring har skett den första dagen i en kalendermånad, justeras bostadsbidraget från ingången av den månaden. I annat fall justeras bostadsbidraget från ingången av den månad som följer på förändringen. Bostadsbidraget justeras alltid från ingången av följande månad då ett barn som påverkar bostadsbidraget fyller 18 år eller då bidragstagarens äktenskap upplöses eller då bidragstagarens samboförhållande upphör till följd av att sambon har avlidit.


28 §
Betalning till ett kommunalt organ

Folkpensionsanstalten kan besluta att bostadsbidraget ska betalas till ett i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen avsett organ i den kommun där bidragstagaren är bosatt för att användas för sänkning av boendeutgifterna för bidragstagaren och de personer som avses i 9 § 2 mom. 1 punkten, om det kan äventyra försörjningen för bidragstagaren eller hans eller hennes familjemedlemmar att bostadsbidraget betalas till bidragstagaren själv. Bostadsbidrag som har betalats på detta sätt får inte i strid med bidragstagarens uttryckliga samtycke användas för något annat ändamål än sänkning av boendeutgifterna under den månad för vilken bostadsbidraget har betalats ut.


31 §
Temporärt avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av pensionstagarens bostadsbidrag kan avbrytas temporärt, om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.


48 §
Teknisk anslutning

Utöver vad som föreskrivs i 29 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) har Folkpensionsanstalten rätt att på de villkor som anges i det momentet med hjälp av en teknisk anslutning få sekretessbelagda uppgifter enligt 43 § 1 mom. och 44 §.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008. Bestämmelserna i 17 § 2 mom. 7 punkten gäller till utgången av 2009.

Beloppen i 17 § 2 mom. 7 punkten i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2001 har beräknats. På det belopp varmed årsinkomsterna stiger tillämpas 53 § 1 mom. så att beloppet åren 2008 och 2009 motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut i januari 2007 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.