1153/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om handikappförmåner

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om handikappförmåner (570/2007) 56 § 12 mom.,

ändras 15 § 2 mom., det inledande stycket i 17 § 2 mom., 27 § och 56 § 6―9 mom., samt

fogas till 31 § ett nytt 2 mom., varvid det nuvarande 2 mom. blir 3 mom. och till 34 § ett nytt 5 mom., som följer:

15 §
Ansökan om handikappförmåner

Om en person på grund av sjukdom, ålderdom eller någon annan sådan orsak är oförmögen att själv ansöka om en handikappförmån eller att i övrigt sörja för sina förmånsrättigheter och om han eller hon inte har någon intressebevakare, kan en av Folkpensionsanstalten godkänd nära anhörig eller någon annan som huvudsakligen har skött personen, i dennes ställe föra talan i ärenden som gäller handikappförmåner. När det gäller handikappbidrag för personer under 16 år kan barnets intressebevakare, vårdnadshavare, ett kommunalt organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen (710/1982) eller den person i vars vård barnet har placerats enligt 81 § i barnskyddslagen (417/2007) göra ansökan.

17 §
Ansökan om och anmälningsskyldighet i fråga om handikappbidrag för personer under 16 år

Intressebevakaren eller vårdnadshavaren för ett barn som får handikappbidrag för personer under 16 år eller en annan person som enligt 15 § 2 mom. har rätt att ansöka om handikappbidrag för personer under 16 år ska meddela


27 §
Särskilda bestämmelser om betalning av handikappbidrag för personer under 16 år

Om ett barn under 16 år som får handikappbidrag inte bor i samma hushåll som sin intressebevakare, kan handikappbidrag betalas till barnets vårdnadshavare eller till den person i vars vård barnet har placerats enligt 81 § i barnskyddslagen. Folkpensionsanstalten ska höra det organ som avses i 6 § 1 mom. i socialvårdslagen och barnets intressebevakare.

Om det inte av särskilda skäl kan anses ändamålsenligt att handikappbidraget betalas till barnets intressebevakare eller till en person om avses i 1 mom., kan Folkpensionsanstalten besluta att handikappbidraget ska betalas till det i 1 mom. nämnda organet eller med dess samtycke till en lämplig person.

31 §
Temporärt avbrott i utbetalningen

Utbetalningen av en handikappförmån kan avbrytas temporärt, om förmånstagaren inte på begäran anger en betalningsadress.


34 §
Återkrav

Överbetalt handikappbidrag till ett barn under 16 år återkrävs hos barnets intressebevakare eller hos den till vilken det betalts.

56 §
Övergångsbestämmelser

Om vårdbidrag för pensionstagare med stöd av 3 eller 5 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (123/1988) har betalats vid den här lagens ikraftträdande, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget på de grunder som gällde vid ikraftträdandet fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.

Om handikappbidrag motsvarande invalidpenning har betalats med stöd av 11 § 2 mom. i lagen om handikappbidrag, som gällde vid ikraftträdandet, eller om handikappbidrag har betalats med stöd av 11 § 5 mom. i den nämnda lagen, fortsätter utbetalningen av bidraget fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Handikappbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas vårdbidrag eller om vårdbidraget justeras.

Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 2 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (1491/1995), som gällde vid ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.

Om vårdbidrag för pensionstagare har betalats med stöd av 6 mom. i ikraftträdandebestämmelsen i lagen om ändring av folkpensionslagen (979/1996), som gällde vid ikraftträdandet, fortsätter utbetalningen av vårdbidraget fram till en justering enligt 32 § eller indragning enligt 33 §. Vårdbidrag som avses i detta moment upphör också om förmånstagaren beviljas handikappbidrag eller om handikappbidraget justeras.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

Om ett beslut om återkrav av handikappbidrag till en person under 16 år har givits innan denna lag trätt i kraft, ska åtgärderna för att återkräva bidraget fortsättas enligt beslutet.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.