1152/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om införande av folkpensionslagen

I enlighet med riksdagens beslut

upphävs i lagen av den 11 maj 2007 om införande av folkpensionslagen (569/2007) 15 §,

ändras 1 § 4 och 6 mom., 2 § 4 mom., 3 § 2 mom., rubriken för 4 §, 4 § 1 mom., den finska språkdräkten i 8 § 1 mom. 1, 2 och 4 punkten, 8 § 2 mom., 9 §, 10 § 1 mom. och 14 § 1 mom. samt

fogas till 10 § ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2―4 mom. blir 3―5 mom., som följer:

1 §
Folkpensionslagens ikraftträdande

Folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som med stöd av lagen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (955/1973) och förordningen om allmän dyrortsklassificering av kommunerna (1230/2005) betalas i enlighet med dyrortsklass II när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 så att de betalas enligt folkpensionslagen.


Familjepension som betalas när folkpensionslagen träder i kraft omvandlas från den 1 januari 2008 till att motsvara folkpensionslagen så att

1) kalkylerad avkastning på skog och sådan beräknad inkomst av egendom som avses i 15 b § 2 mom. i familjepensionslagen inte beaktas som inkomst när det gäller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp, och så att

2) familjepensionens kompletteringsbelopp till barn betalas i enlighet med 42 § 2 mom. och 43 § 1 mom. i folkpensionslagen.


2 §
Arbetslöshetspension

I fråga om arbetslöshetspension tillämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3―9 §, grunderna för fastställande av folkpension i 4 kap., verkställighet i 54 och 55 §, 56 § 1 och 4 mom. samt 62―64, 67 och 69―76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.


3 §
Individuell förtidspension

I fråga om individuell förtidspension tillämpas i övrigt bestämmelserna om definitioner och tillämpningsområde i 3―9 §, grunderna för fastställande av folkpension i 4 kap., verkställighet i 54, 55, 57, 61―67 och 69―76 §, ändringssökande i 12 kap., erhållande, utlämnande och hemlighållande av uppgifter i 13 kap., finansiering i 14 kap. och förhöjning för dröjsmålstiden, indexbindning, avrundning av beloppen samt utmätnings- och överföringsförbud i 15 kap. i folkpensionslagen.


4 §
Rätt till efterlevandepension för efterlevande makar födda den 1 juli 1950 eller tidigare

Rätt till efterlevandepension har en efterlevande make som är född den 1 juli 1950 eller tidigare, om

1) han eller hon vid förmånslåtarens död hade fyllt 40 år,

2) äktenskapet hade ingåtts den 1 juli 1990 eller tidigare,

3) äktenskapet hade ingåtts innan förmånslåtaren hade fyllt 65 år, och

4) äktenskapet vid förmånslåtarens död hade varat minst tre år.


8 §
Arbetspension som beaktas som inkomst när pensionsfallet inträffat före den 1 juli 1975

Pension som avses i 1 mom. 4 punkten beaktas i övrigt i sin helhet som inkomst i folkpensionen och i efterlevandepensionens kompletteringsbelopp.


9 §
Arbetspension som beaktas som inkomst när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp som börjar eller justeras den 1 januari 2005 eller senare

Om en ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen har börjat den 1 januari 2005 eller senare och pensionstagaren har fyllt 63 år senast den 31 december 2004, beaktas som inkomst när det gäller folkpension och efterlevandepensionens kompletteringsbelopp den arbetspension som intjänats före den 31 december 2004.

Om folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp har börjat eller justerats den 1 januari 2005 eller senare, beaktas ålderspension från arbetspensionssystemet enligt 6 § 1 mom. 1 punkten i folkpensionslagen vilken börjat före den nämnda tidpunkten som inkomst i enlighet med de bestämmelser i 1956 års folkpensionslag som gällde när lagen om ändring av folkpensionslagen (639/2003) trädde i kraft.

10 §
Prioriterade pensionsinkomster och vissa förmåner från utlandet

När folkpensionsbeloppet beräknas beaktas inte som inkomst på trafikförsäkringslagstiftningen grundad ersättning för inkomstbortfall som har börjat betalas ut före den 1 januari 1985 eller ersättning för inkomstbortfall som har betalats för högst ett år och som betalas på grund av skada som uppkommit före den 1 januari 1995.

När folkpensionsbeloppet och barnpensionens kompletteringsbelopp beräknas beaktas inte som inkomst olycksfallspension, familjepension, livränta och försörjningspension enligt 57 § i lagen om olycksfallsförsäkring (608/1948) och inte heller olyckfallspension och familjepension enligt 21 § i lagen om pension för lantbruksföretagare, om förmånen har börjat betalas ut före den 1 januari 1994.


14 §
Justering av folkpension och efterlevandepension som börjat före den 1 januari 2008

Om en person får folkpension eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp när folkpensionslagen träder i kraft och om grunderna för fastställande av en pension eller en annan förmån som beaktats som inkomst när det gäller folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp ändras efter det att denna lag har trätt i kraft, ska folkpensionen eller efterlevandepensionens kompletteringsbelopp justeras och pensionen eller förmånen beaktas som inkomst enligt folkpensionslagen till beloppet vid justeringstidpunkten. Om grunderna för fastställande av en pension eller annan förmån inte ändrats ska denna när justeringen görs beaktas som inkomst till det tidigare beloppet, likväl justerad med folkpensionsindex.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Beloppen i 8 § i denna lag motsvarar det poängtal för folkpensionsindex enligt vilket beloppet av de folkpensioner som betalades ut 2001 har beräknats.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 95/2007
ShUB 9/2007
RSv 55/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.