1143/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 13 § i lagen om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 augusti 1978 om beskattning av begränsat skattskyldig för inkomst (627/1978) 13 § 1 mom., det inledande stycket till 2 mom. samt 3 mom., sådana de lyder i lag 856/2005, som följer:

13 §

Nedannämnda inkomster beskattas enligt lagen om beskattningsförfarande:

1) andra än i 3 § nämnda inkomster som omfattas av källskatt,

2) pension,

3) på yrkande av en begränsat skattskyldig som är bosatt i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet även annan förvärvsinkomst, om den nettoförvärvsinkomst som den skattskyldige erhållit i Finland under skatteåret utgör minst 75 procent av den nettoförvärvsinkomst som personen under skatteåret sammanlagt erhållit i Finland och någon annanstans,

4) på yrkande av innehavaren av ett uppehållstillstånd som avses i rådets direktiv 2005/71/EG om ett särskilt förfarande för tredjelandsmedborgares inresa och vistelse i forskningssyfte, om innehavaren är begränsat skattskyldig i Finland, även annan förvärvsinkomst, om den nettoförvärvsinkomst som den skattskyldige erhållit i Finland under skatteåret utgör minst 75 procent av den nettoförvärvsinkomst som personen under skatteåret sammanlagt erhållit i Finland och någon annanstans,

5) ersättning för användning av eller rätten att använda biograffilm.

Vid tillämpningen av 1 mom. 3 och 4 punkten


Vid uträkning av de i 1 mom. 3 och 4 punkten avsedda andelarna beaktas samtliga de förvärvsinkomster under skatteåret som en sådan skattskyldig har som endast en del av skatteåret har varit begränsat skattskyldig.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 57/2007
FiUB 15/2007
RSv 84/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.