1142/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av 17 och 52 § i lagen om beskattningsförfarande

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen den 18 december 1995 om beskattningsförfarande (1558/1995) 52 § 1 mom. 5 och 6 punkten och

fogas till 17 §, sådan den lyder i lagarna 565/2004, 775/2004, 1224/2006 och 959/2007, ett nytt 10 mom., varvid det nuvarande 10 och 11 mom. blir 11 och 12 mom., som följer:

17 §
Utomståendes allmänna skyldighet att lämna andra uppgifter

Kreditinstitut, filialer och representationer som avses i lagen om utländska kreditinstituts och finansiella instituts verksamhet i Finland (1608/1993), värdepappersföretag, filialer till och representationer för utländska värdepappersföretag som avses i lagen om utländska värdepappersföretags rätt att tillhandahålla investeringstjänster i Finland (580/1996), kontoförande institut och deras underinstitut och andra förvarare av värdepapper ska för beskattningen tillställa skatteförvaltningen för beräkning av den skattskyldiges överlåtelsevinst eller överlåtelseförlust behövliga uppgifter om försäljning eller annan överlåtelse av värdepapper till den del som den uppgiftsskyldige innehar dessa uppgifter.


52 §
Ansvariga för skatt

Ansvariga för skatt är,


5) en sådan företrädare som avses i lagen angående rättighet att idka näring (122/1919), för skatt som har påförts en person som är bosatt utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, och

6) för skatt som har påförts ett kreditinstitut som har sitt säte utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har en filial i Finland, chefen för filialen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

De ändringar som gäller uppgiftsskyldighet tillämpas första gången på de uppgifter som lämnas för 2008. För användning av uppgifterna i försökssyfte kan uppgifter lämnas till skatteförvaltningen redan för 2007.

RP 57/2007
FiUB 15/2007
RSv 84/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Finansminister
Jyrki Katainen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.