1139/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om Rättspolitiska forskningsinstitutet

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:

1 §
Administrativ ställning och uppgifter

För rättspolitisk forskning finns Rättspolitiska forskningsinstitutet som är verksamt inom justitieministeriets förvaltningsområde.

Forskningsinstitutet har till uppgift att

1) bedriva oberoende rättspolitisk forskning med beaktande av justitieministeriets och samhällets informationsbehov,

2) följa de rättsliga förhållandena och brottsligheten samt utföra analyser och rapportera om utvecklingen inom dessa områden,

3) upprätthålla och främja det nationella och internationella samarbetet inom den rättspolitiska forskningen,

4) publicera och förmedla rättspolitisk information,

5) delta i den rättspolitiska forskarutbildningen i samarbete med universiteten.

2 §
Ledning

Forskningsinstitutet leds av en överdirektör.

Överdirektören utnämns av statsrådet.

3 §
Ingående av avtal

Forskningsinstitutet får ingå avtal inom sitt verksamhetsområde med andra myndigheter samt med sammanslutningar och enskilda om forskning och utredningar samt om utbyte av information, om inte annat bestäms om sekretessbelagda uppgifter. Forskningsinstitutet kan även ingå samarbetsavtal med andra forskningsinstitut och med högskolor om genomförande av gemensamma forskningsprojekt.

4 §
Donationer och testamenten

Forskningsinstitutet får ta emot donations- och testamentsmedel för sin verksamhet.

5 §
Närmare bestämmelser och föreskrifter

Närmare bestämmelser om forskningsinstitutets uppgifter och organisation samt om avgörande av ärenden vid institutet och om ärenden som gäller personalen utfärdas genom förordning av statsrådet.

I forskningsinstitutets arbetsordning bestäms närmare om forskningsverksamheten och institutets interna förvaltning.

6 §
Ikraftträdande

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna lag upphävs lagen av den 18 januari 1974 om rättspolitiska forskningsinstitutet (51/1974) jämte ändringar.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 104/2007
LaUB 7/2007
RSv 79/2007

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.