1132/2007

Given i Helsingfors den 5 december 2007

Kommunikationsministeriets förordning om Vägförvaltningens avgifter

I enlighet med kommunikationsministeriets beslut föreskrivs med stöd av 8 § i lagen av den 21 februari 1992 om grunderna för avgifter till staten (150/1992) och 34 § i lagen av den 21 maj 1999 om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999), dessa lagrum sådana de lyder, det förstnämnda i lag 348/1994 och det sistnämnda i lag 495/2005, samt med stöd av 8 § i lagen av den 28 november 2003 om ett informationssystem för väg- och gatunätet (991/2003):

1 §
Offentligrättsliga prestationer enligt självkostnadsvärdet

Avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer som Vägförvaltningen utför är

1) tillstånd för specialanvändning av landsvägarna,

2) undantagslov under menförestid,

3) undantagslov i enlighet med 47 § i landsvägslagen om byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde,

4) undantagslov för reklam invid vägar,

5) tillstånd för specialtransporter och

6) tillstånd för vägtransportledare vid specialtransporter.

För de prestationer som nämns i 1 mom. tas det ut fasta avgifter enligt bifogade avgiftstabell.

2 §
Offentligrättsliga prestationer till nedsatt självkostnadsvärde

Sådana i 6 § 3 mom. i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer, för vilka Vägförvaltningen tar ut fasta avgifter som är lägre än självkostnadsvärdet enligt avgiftstabellen i bifogade bilagor, är

1) tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen,

2) tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på landsväg,

3) anslutningstillstånd och

4) avgift för ett nekande beslut.

3 §
Andra avgiftsbelagda prestationer

Sådana i 7 § i lagen om grunderna för avgifter till staten avsedda andra prestationer som Vägförvaltningen prissätter enligt företagsekonomiska grunder är

1) försäljning av i Vägförvaltningen producerade metoder, informationssystem, program, audiovisuella produkter och motsvarande och överlåtelse av användningsrätten samt användnings- och stödtjänster till utomstående,

2) upphandlings-, forsknings- och statistiktjänster som grundar sig på uppdrag,

3) användning av Vägförvaltningens personal i utomstående utbildnings- och konsulteringsuppgifter och andra expertuppgifter samt utbildningstjänster,

4) Vägförvaltningens publikationer som säljs till utomstående,

5) specialtjänster för väganvändare,

6) kopiering av handlingar, annan kopiering och sändning, med undantag av de kopior och utskrifter som avses i 2 mom., samt

7) användning av lokaler som Vägförvaltningen förfogar över.

Vägförvaltningen beslutar, med beaktande av vad som bestäms i 34 § i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet, om sådant framtagande av uppgifter som avses i 34 § 2 mom. i nämnda lag samt om avgifter som tas ut för utlämnande av sådana kopior och utskrifter som avses i 34 § 3 mom. i nämnda lag.

4 §
Avgifter för de prestationer och informationstjänster som utlämnats ur informationssystemet för väg- och gatunätet

I avgifter för utlämnande av uppgifter om prestationer och informationstjänster som tas fram för kommersiellt bruk eller myndigheternas bruk tas ut ett timpris på 70 euro för använd arbetstid, priset för en överföringsfil 20 euro per fil samt i expeditionsavgifter 10 euro för varje framtagning.

5 §
Mervärdesskatt på prestationer

På de avgifter som följer av 3 och 4 § tillkommer mervärdesskatt.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008 och gäller till utgången av 2009.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 5 december 2007

Trafikminister
Anu Vehviläinen

Regeringsråd
Kaisa Leena Välipirtti

Bilaga

A V G I F T S T A B E L L
Prestation Avgift (euro)
Tillstånd att på ett vägområde utföra arbeten som avses i 42 § i landsvägslagen 165,00
Tillstånd att permanent placera trafikregleringsanordning på landsväg
vägvisning till serviceanläggningar 186,00
övriga trafikregleringsanordningar 93,00
Tillstånd för specialanvändning av landsvägarna 89,00
Undantagslov under menförestid 89,00
Anslutningstillstånd
bostads-, fritidsbostads- samt jord- och skogsbruksanslutningar 106,00
anslutning för näringsidkare 212,00
övergångsställe för snöskoterled eller snöskoterspår 106,00
Undantagslov i enlighet med 47 § i landsvägslagen om byggande på landsvägens skydds- och frisiktsområde 89,00
Undantagslov för reklam invid vägar 307,00
Tillstånd för specialtransporter
då vikterna i 20, 21, 23 och 30 b–30 e § förordningen om användning av fordon på väg överskrids
vikten högst 90 ton 86,00
vikten över 90 ton, dock högst 200 ton 190,00
vikten över 200 ton 430,00
då inom ramarna för de allmänt för ett fordon tillåtna vikterna på väg
höjden är över 7 meter eller bredden över 6 meter 86,00
andra tillstånd 34,00
tilläggsrutt eller förhandsbeslut om transportmöjlighet hälften av tillståndsavgiften
övervakad transport över bro, utöver tillståndsavgiften 320,00
Tillstånd för vägtransportledare vid specialtransporter 1 30,00
Nekande beslut gällande de tillstånd som nämns i tabellen 22,00

1 Åren 2004–2007 kort för transportdirigerare.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.