1128/2007

Given i Helsingfors den 7 december 2007

Lag om ändring av lagen om personalrepresentation i företagens förvaltning

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1990 om personalrepresentation i företagens förvaltning (725/1990) 2 och 11 §, av dem 11 § sådan den lyder i lag 68/2001, och

fogas till lagen nya 9 a―9 f § och en ny mellanrubrik före dem, till 10 § ett nytt 3 mom. och till 12 § ett nytt 3 mom. som följer:

2 §
Lagens tillämpningsområde

Denna lag tillämpas på finska aktiebolag, andelslag och andra ekonomiska föreningar, försäkringsbolag, affärsbanker, andelsbanker och sparbanker inom vilka antalet anställda i arbetsavtalsförhållande i Finland normalt uppgår till minst 150. Bestämmelser om tillämpningen av denna lag på ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner och delningar finns i 9 a― 9 f §.

Ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner och delningar
9 a §
Tillämpning av lagstiftningen på bolagets hemort

Denna lag tillämpas på ordnandet av arbetstagarnas medverkan i sådana bolag som bildas genom en gränsöverskridande fusion av bolag inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och som har sin stadgeenliga hemort i Finland, om inte något annat följer av 9 b―9 f §.

9 b §
Tillämpning av bestämmelserna om europabolag

Om minst ett av de bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion har ett sådant system för arbetstagarmedverkan som avses i 3 § 12 punkten i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar (758/2004), ska ett i 4 § 2 mom. i nämnda lag avsett särskilt förhandlingsorgan förhandla med de deltagande bolagens behöriga organ om ordnandet av arbetstagarnas medverkan. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas då vad som bestäms i 2 § 1 mom., 4―12 och 14 §, 16 § 1 mom. 1 och 7―9 punkten samt 2 mom., 18 § 1 mom., 19 §, 28 § 2 och 3 mom. samt 29 och 30 § i den nämnda lagen. Dessutom tillämpas 18 § 2 mom. 2 punkten i den nämnda lagen så att tillämpligheten av referensbestämmelserna om arbetstagarmedverkan i dess 28―30 § förutsätter procenttalet 33 1/3 i stället för 25. På ordnandet av arbetstagarnas medverkan tillämpas även artiklarna 12.2―12.4 i rådets förordning (EG) nr 2157/2001 om stadga för europabolag.

Bolag som deltar i en gränsöverskridande fusion kan emellertid utan förhandlingar med personalen välja att tillämpa de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28―30 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar direkt från och med dagen för registreringen av det bolag som bildas.

Om minst ett av de fusionerande bolagen omfattas av ett system för arbetstagarmedverkan och ett sådant system ska börja tillämpas i enlighet med 1 och 2 mom. i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen, ska bolaget få en bolagsform som möjliggör arbetstagarnas rätt till medverkan.

9 c §
Beslut om att inte inleda förhandlingar eller avbrytande av förhandlingar

Ett sådant särskilt förhandlingsorgan som avses 9 b § 1 mom. får besluta att inte inleda förhandlingar eller att avbryta förhandlingarna. Beslutet förutsätter minst två tredjedels majoritet av rösterna från de ledamöter som representerar minst två tredjedelar av arbetstagarna, däribland rösterna från de ledamöter som representerar arbetstagare i minst två medlemsstater. Då tillämpas inte 9 b och 9 d―9 f §.

9 d §
Begränsning av arbetstagarnas medverkan

Om de referensbestämmelser för arbetstagarmedverkan som avses i 28―30 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar blir tillämpliga efter förhandlingar med arbetstagarna, kan omfattningen av arbetstagarnas medverkan begränsas i det bolag som bildas genom den gränsöverskridande fusionen. Andelen personalrepresentanter i förvaltningsorganet får dock inte vara mindre än en tredjedel, om andelen personalrepresentanter i ett av de fusionerande bolagen utgör minst en tredjedel av antalet ledamöter i styrelsen eller något annat förvaltningsorgan.

9 e §
Skydd av arbetstagarnas rätt till medverkan

Om ett finskt bolag som har bildats genom gränsöverskridande fusion fusioneras med ett annat finskt bolag, får arbetstagarnas rätt till medverkan inte inskränkas under de tre år som följer efter det att den gränsöverskridande fusionen har trätt i kraft.

9 f §
Gränsöverskridande delningar

Vad som ovan föreskrivs om ordnandet av arbetstagarnas medverkan vid gränsöverskridande fusioner gäller i tillämpliga delar även gränsöverskridande delningar.

10 §
Befrielse från arbete samt ersättningar

I fråga om befrielse från arbete och ersättning för inkomstbortfall för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 9 b § 1 mom. samt förhandlingsorganets kostnader tillämpas 34 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar.

11 §
Personalrepresentanternas uppsägningsskydd

I fråga om uppsägningsskyddet för personalrepresentanter och suppleanter samt ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 9 b § 1 mom. gäller vad som i 7 kap. 10 § i arbetsavtalslagen (55/2001) bestäms om uppsägning av en förtroendemans och ett förtroendeombuds arbetsavtal.

12 §
Tystnadsplikt

I fråga om tystnadsplikten för ledamöterna i det särskilda förhandlingsorgan som avses i 9 b § 1 mom. och de experter som biträder dem tillämpas 31 § i lagen om arbetstagarinflytande i europabolag och europeiska kooperativa föreningar.


Denna lag träder i kraft den 15 december 2007.

RP 124/2007
AjUB 4/2007
RSv 65/2007
Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/56/EG, (32005L0056); EGT nr L 310, 25.11.2005, s. 1

Helsingfors den 7 december 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Arbetsminister
Tarja Cronberg

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.