1124/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om omstruktureringsstöd till sockerindustrin under regleringsåret 2008/2009

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet, föreskrivs med stöd av 13 § lagen den 18 december 1992 om förfarandet vid skötseln av stöduppgifter i fråga om landsbygdsnäringar (1336/1992):

1 §
Tillämpningsområde

Denna förordning tillämpas vid beviljande av tillfälligt omstruktureringsstöd till sockerindustrin som avses i artikel 3 i rådets förordning (EG) nr 320/2006 om inrättande av en tillfällig ordning för omstrukturering av sockerindustrin i gemenskapen och om ändring av förordning (EG) nr 1290/2005 om finansiering av den gemensamma jordbrukspolitiken, nedan rådets förordning.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med

1) jordbrukare en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden har grundleveransrättighet för socker,

2) maskinentreprenör en fysisk eller juridisk person eller en sammanslutning av fysiska eller juridiska personer som under referensperioden på basis av avtal har utfört odlingsarbete för sockerbetor till jordbrukare med sina jordbruksmaskiner mot penningersättning,

3) omstruktureringsfond den fond som avses i artikel 1 i rådets förordning.

3 §
Referensperiod

Den referensperiod som avses i artikel 3.6.2 i rådets förordning och på grundval av vilken stödet betalas är regleringsåret 2007/2008.

4 §
Andel av stödet som betalas till jordbrukare och maskinentreprenörer

Det stödbelopp som avses i artikel 3.6.1 i rådets förordning betalas under regleringsåret 2008/2009 till jordbrukare och maskinentreprenörer så att maskinentreprenörernas andel av det ovan nämnda beloppet är högst tio procent, dvs. högst en procent av det totala stödbeloppet.

Det totala stödbeloppet som betalas till jordbrukare och maskinentreprenörer är 196 896,87 euro. Betalning av stöd förutsätter att medel finns tillgängliga i omstruktureringsfonden.

5 §
Beviljande av stöd till jordbrukare och maskinentreprenörer

Kommunens landsbygdsnäringsmyndighet fattar beslut om beviljande av stöd till jordbrukare och maskinentreprenörer.

6 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärdar som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 29 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.