1123/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av lagen om antagningsregistret och studentexamensregistret

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 18 december 1998 om antagningsregistret och studentexamensregistret (1058/1998) 1 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom., 2 § 1 mom. 3 punkten och 2 mom. 2 punkten, 3 § 2 mom. och 4 § 1 mom., av dem 1 § 2 mom. sådant det lyder i lag 547/2002, samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 §
Register och registeransvarig

Till antagningsregistret hör


3) registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning.

Registeransvarig för antagningsregistret är utbildningsstyrelsen. I registerföringen deltar för utbildningsstyrelsens räkning dessutom yrkeshögskolorna i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 2 punkten samt anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning i fråga om det delregister som avses i 1 mom. 3 punkten.

1 a §
Den registeransvariges uppgifter

Utbildningsstyrelsen svarar för samlandet av data i antagningsregistret och för genomförandet på riksplanet av ansökningssystemen samt för den allmänna informationen, vägledningen och rådgivningen i anslutning till ansökan och antagning till utbildning.

Närmare bestämmelser om den registeransvariges uppgifter utfärdas genom förordning av statsrådet.

2 §
Ändamål

Antagningsregistrets delregister används enligt följande:


3) registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning vid antagning av studerande till sådan utbildning och sådana examina som avses i lagen om yrkesutbildning (630/1998), gymnasielagen (629/1998) och lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning (631/1998).

Antagningsregistret används för att


2) ordna förfarandet för ansökan till utbildning, antagning av studerande och mottagande av studieplats, som vid universitetens och yrkeshögskolornas antagning också inkluderar arrangemangen kring mottagande av endast en studieplats som leder till högskoleexamen, samt för att följa förfarandet för ansökan och antagning,


3 §
Datainnehåll

I registret för gemensam ansökan till yrkeshögskolorna och i registret för ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning kan förutom de uppgifter som räknas upp i 1 mom. föras in uppgifter om hälsotillstånd som inverkar på yrkesvalet samt uppgifter om arbetserfarenhet och fritidsintressen enligt vad den sökande själv meddelat. Dessa uppgifter begärs och införs endast i det fall att de är av betydelse för antagningen av studerande.


4 §
Källor

Den registeransvarige för antagningsregistret har rätt att utöver de uppgifter som sökanden har lämnat och utan hinder av bestämmelserna om tystnadsplikt få de uppgifter som avses i 3 § 1 och 3 mom. ur studentexamensregistret, av Befolkningsregistercentralen, arbetskraftsmyndigheterna, anordnarna av grundläggande utbildning och påbyggnadsutbildning, universiteten, yrkeshögskolorna, anordnarna av yrkesutbildning och gymnasieutbildning samt ur sådana gemensamma register för två eller flera universitet som har bildats för antagningen av studerande.Denna lag träder i kraft den 1 februari 2008.

Denna lag tillämpas för första gången på ansökan till yrkesutbildning och gymnasieutbildning för utbildning som inleds läsåret 2008―2009.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 38/2007
KuUB 3/2007
RSv 44/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.