1118/2007

Given i Helsingingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av patentförordningen

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet,

ändras i patentförordningen av den 26 september 1980 (669/1980) 4 och 37 §, 38 a § 3 mom., 41 § 3 mom., 44 §, 46 § 2 och 4 mom., 52 q och 52 r § samt 52 s § 1 mom.,

av dem 4 § sådan den lyder delvis ändrad i förordning 674/2000, 37 § sådan den lyder i förordning 246/1997, 38 a § 3 mom., 52 q och 52 r § samt 52 s § 1 mom. sådana de lyder i förordning 104/1996, 46 § 2 mom. sådant det lyder i förordning 144/2006 och 46 § 4 mom. sådant det lyder i förordning 583/1992, samt

fogas till förordningen i stället för den 36 § som upphävts genom nämnda förordning 246/1997 en ny 36 § och framför den en ny mellanrubrik, till förordningen en ny 36 a §, till 38 a §, sådan den lyder delvis ändrad i nämnda förordningar 104/1996 och 246/1997, ett nytt 5 och 6 mom., till 52 t §, sådan den lyder i nämnda förordningar 104/1996 och 144/2006, ett nytt 4 mom., till 52 x §, sådan den lyder i sistnämnda förordningar, ett nytt 3 mom., samt till förordningen en ny 52 z § som följer:

4 §

Närmare föreskrifter om handlingarnas beskaffenhet och antalet exemplar som patentsökanden och patenthavaren skall inge meddelas av patentverket.

Begränsning av patent
36 §

Anser patentverket att det inte föreligger något hinder för att godkänna en begäran enligt 53 a § 1 mom. i patentlagen, skall patentverket meddela patenthavaren detta. Patenthavaren skall efter detta inom två månader till patentverket sända in de handlingar som avses i 53 d § 2 mom. i patentlagen. Om patenthavaren inte inom utsatt tid lämnar in de handlingar som ligger till grund för begränsning av patentet och inte inom utsatt tid betalar den avgift som avses i 53 d § 2 mom. i patentlagen, anses begäran om begränsning återkallad.

När en domstols beslut om begränsning av ett patent i enlighet med 52 § 2 mom. i patentlagen har vunnit laga kraft, skall patenthavaren lämna in en beskrivning av det begränsade patentet, eventuella ritningar och de begränsade patentkraven till patentverket för upprättande av en patentskrift inom en tidsfrist på två månader som patentverket ställer. Efter detta skall tryckning av patentskriften inledas så snart som möjligt. Patentverket skall sedan de begränsade patentkraven har lämnats in se till att de vid behov finns tillgängliga på finska och svenska.

36 a §

I en patentskrift enligt 53 d § 2 mom. i patentlagen skall det uppges

1) ansökans diarienummer samt patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) om patenthavaren företräds av ett ombud, ombudets namn, hemort och adress,

4) uppfinnarens namn och adress,

5) uppfinningens benämning,

6) om patentet baserar sig på en finsk eller internationell patentansökan eller en europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell patentansökan,

7) om patentet baserar sig på en finsk patentansökan, ansökans ankomstdag och ingivningsdag,

8) om patentet baserar sig på en internationell patentansökan, den internationella ingivningsdagen samt den dag då ansökan i enlighet med 31 § i patentlagen har fullföljts eller då ansökan enligt 38 § 3 mom. i nämnda lag skall anses gjord, och det internationella ansökningsnumret,

9) om patentet baserar sig på en europeisk patentansökan som har omvandlats till en nationell patentansökan, ingivningsdagen enligt den europeiska patentkonventionen och den dag då ansökan kom in till patentverket för omvandling samt ansökningsnumret på den europeiska patentansökan,

10) om prioritet har begärts, var den tidigare ansökan som meddelats som grund för prioriteten har gjorts samt dess ingivningsdag och ansökningsnummer,

11) om ansökan har åstadkommits genom delning eller utbrytning, diarienumret på stamansökan,

12) om ansökan omfattar en deposition av biologiskt material, uppgift om den institution där depositionen finns samt det nummer som institutionen gett depositionen,

13) den dag då ansökningshandlingarna blev offentliga,

14) den dag då patentet meddelats,

15) anförda publikationer,

16) ingivningsdagen för begäran om begränsning av patentet, samt

17) den dag då begränsningen av patentet godkändes.

Den patentskrift som avses i 36 § 2 mom. skall innehålla de uppgifter som nämns i 1 mom. i denna paragraf, med undantag av den uppgift som nämns i 17 punkten, och uppgift om när domstolen har fattat ett lagakraftvunnet beslut om begränsning av patentet.

37 §

Patentverket meddelar närmare föreskrifter om patentansökan, invändningen, begränsningen av patent hos patentverket och om patents upphörande samt om handläggningen av dem.

38 a §

Har det europeiska patentverket slutligt beslutat att ett europeiskt patent skall upphävas eller att det upprätthålls i ändrad avfattning eller att det upphör, införs detta i registret. Om en patenthavare i de fall då patentet upprätthålls i ändrad avfattning har ingivit en översättning och betalt den avgift som anges i 70 h § 1 mom. i patentlagen, antecknas det i registret.


En begränsning som gäller ett europeiskt patent och som satts i kraft i Finland antecknas i registret när det europeiska patentverket har kungjort begränsningen av det europeiska patentet, en översättning av det begränsade patentet har ingivits och avgiften har betalts. I registret antecknas då:

1) den dag då det europeiska patentverket har kungjort begränsningen av det europeiska patentet och

2) den dag då en översättning och avgift enligt 70 t § 2 mom. i patentlagen har inkommit samt den dag då översättningen har kungjorts.

Om ett europeiskt patent upphävs i enlighet med 70 t § 3 mom. i patentlagen, antecknas en uppgift om detta i registret.

41 §

Har ett patent begränsats hos patentverket eller i en domstol eller upphört hos patentverket, skall detta antecknas i registret. Har patentet begränsats, antecknas i registret den dag då detta har gjorts samt klasserna. Har patentet upphört, antecknas i registret den dag då detta har skett.

44 §

Den myndighet som avses i 52 § 4 mom. i patentlagen är allmänna åklagaren, om inte statsrådet av särskilda skäl förordnar en annan myndighet att föra talan.

46 §

När patentverket fungerar som mottagande myndighet för internationella patentansökningar skall sökanden betala

1) sådan internationell ansökningsavgift som avses i regel 15.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

2) sådan nyhetsgranskningsavgift som avses i regel 16.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot,

3) sådan vidarebefordringsavgift som avses i regel 14.1 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom en månad från det att ansökan togs emot, samt

4) sådan avgift för återställande av prioritet som avses i regel 26bis.3 i tillämpningsföreskrifterna till konventionen om patentsamarbete inom två månader från utgången av prioritetsåret.


Om en avgift som avses i 2 mom. 1―3 punkten inte har betalts inom utsatt tid eller om en avgift vid utgången av den utsatta tiden har betalts med otillräckligt belopp, skall patentverket uppmana sökanden att betala det felande beloppet inom en månad från uppmaningen.

52 q §

Om en europeisk patentansökan inges till patentverket, skall verket anteckna ankomstdagen i ansökningshandlingarna, ge sökanden intyg över att handlingarna har tagits emot samt underrätta det europeiska patentverket om saken.

Ansökan skall tillställas det europeiska patentverket i enlighet med artikel 77 i den europeiska patentkonventionen, om inte något annat följer av lagen om uppfinningar av betydelse för landets försvar (551/1967).

52 r §

Inkommer till patentverket en begäran enligt artikel 135.2 i den europeiska patentkonventionen om att en europeisk patentansökan skall omvandlas till nationell ansökan, skall patentverket omedelbart översända begäran jämte en kopia av ansökan till patentmyndigheten i de stater som designerats i begäran.

52 s §

Inkommer till patentverket en europeisk patentansökan som har tillställts verket för att omvandlas till nationell patentansökan enligt artikel 135 i den europeiska patentkonventionen, skall patentverket utan dröjsmål meddela sökanden detta.


52 t §

När en översättning enligt 70 t § 2 mom. i patentlagen har ingivits, antecknas en uppgift om detta i diariet.

52 x §

En kungörelse som gäller en översättning enligt 70 t § 2 mom. i patentlagen skall innehålla

1) patentets registernummer och klasser,

2) patenthavarens namn och adress,

3) uppfinningens benämning,

4) ingivningsdagen för patentansökan, samt

5) uppgift om när det europeiska patentverket har kungjort begränsningen av patentet och när översättningen samt publiceringsavgiften inkommit till patentverket.

52 z §

Den översättning som avses i 70 t § 2 mom. i patentlagen skall lämnas in och avgiften betalas till patentverket inom tre månader från den dag då det europeiska patentverket har publicerat kungörelsen om begränsningen av patentet.

Den översättning som avses i 1 mom. skall innehålla beskrivningen, eventuella ritningar och ändrade patentkrav. Till översättningen skall fogas uppgifter om patentets registernummer samt om patenthavarens namn och adress.

Den översättning som avses i 70 t § 2 mom. i patentlagen anses inte inlämnad, om inte bestämmelserna i 1 och 2 mom. följs.


Denna förordning träder i kraft den 13 december 2007.

Helsingfors den 29 november 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Överinspektör
Heli Honkapää

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.