1112/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av lagen om pension för arbetstagare

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 19 maj 2006 om pension för arbetstagare (395/2006) 168 § 1 mom., 169 § 2 mom., 180 §, 182 § 3 mom. och 202 § som följer:

168 §
Uppgörande av beräkningsgrunder

Grunderna för beräkning av försäkringsavgifterna, ansvarsskulden och pensionsansvaret ska uppgöras i första hand med tanke på tryggandet av arbetstagarnas och pensionstagarnas enligt denna lag försäkrade förmåner samt med beaktande av vad som i 174― 182 § samt i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen bestäms om fördelningen av ansvaret och de övriga kostnaderna för pensionerna. För betalning av de i 178―181 § och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen avsedda kostnaderna som ska bekostas gemensamt kan ett system med fondering på förhand tillämpas.


169 §
Beräkningsgrunderna för försäkringsavgifter som betalas till arbetspensionsförsäkringsbolag

Vid fastställandet av storleken av arbetspensionsförsäkringsbolagens försäkringsavgifter beaktas årligen respektive arbetspensionsförsäkringsbolags andel av de i 178―181 § och i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen nämnda kostnaderna som ska bekostas gemensamt.


180 §
Pensionsanstalternas ansvar för Pensionsskyddscentralens kostnader

För Pensionsskyddscentralens kostnader svarar de pensionsanstalter som sköter det i 3 § i lagen om pension för arbetstagare avsedda pensionsskyddet enligt arbetspensionslagarna för den privata och den offentliga sektorn i enlighet med vad som bestäms i 5 § i lagen om Pensionsskyddscentralen.

182 §
Arbetslöshetsförsäkringsfondens avgift

Arbetslöshetsförsäkringsfonden ska årligen betala avgiften till Pensionsskyddscentralen inom den tid som anges i ansvarsfördelningsgrunderna. De medel som erhållits i avgift gottgör Pensionsskyddscentralen de i 1 mom. nämnda pensionsanstalterna i förhållande till de i respektive pensionsanstalt försäkrade arbetsinkomsterna så att pensionsanstalternas andel av ansvaret för Pensionsskyddscentralens kostnadsandel avdras från de fördelade medlen före gottgörelsen. Närmare bestämmelser om gottgörelse av avgiften ingår i de ansvarsfördelningsgrunder som avses i 183 § 2 mom.


202 §
Avgiftsfrihet

Pensionsanstalterna, Pensionsskyddscentralen och en besvärsinstans enligt denna lag har rätt att avgiftsfritt få de uppgifter som de enligt denna lag har rätt att få. Om uppgifterna behövs i en viss form och detta orsakar den som lämnar ut uppgifterna betydande merkostnader, ska kostnaderna dock ersättas. Bestämmelser om Pensionsskyddscentralens rätt att ta ut verksamhetsbaserade serviceavgifter för sina tjänster finns i 5 § 1 mom. i lagen om Pensionsskyddscentralen.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 53/2007
ShUB 13/2007
RSv 69/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.