1107/2007

Given i Helsingfors den 26 november 2007

Handels- och industriministeriets förordning om ändring av bilagan till handels- och industriministeriets förordning om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk

I enlighet med handels- och industriministeriets beslut

ändras bilagan till handels- och industriministeriets förordning av den 6 juni 2003 om vissa former av konserverad, helt eller delvis dehydratiserad mjölk (458/2003) som följer:Denna förordning träder i kraft den 15 december 2007.

Komissionens direktiv 2007/61/EG (32007L0061); EUT nr L 258, 4.10.2007, s. 27

Helsingfors den 26 november 2007

Handels- och industriminister
Mauri Pekkarinen

Konsultativ tjänsteman
Anne Haikonen

Bilaga

PRODUKTERNAS BENÄMNINGAR OCH DEFINITIONER

1. "Delvis dehydratiserad mjölk" är den flytande produkt, sockrad eller osockrad, som erhålls genom att vattnet delvis avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk eller från en blandning av dessa produkter som får innehålla en tillsats av grädde eller av helt dehydratiserad mjölk eller av båda. Helt dehydratiserad mjölk får tillsättas den färdiga produkten till högst 25 % av mjölktorrsubstansen.

Osockrad kondenserad mjölk

a) "kondenserad mjölk med hög fetthalt" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 15 viktprocent fett och minst 26,5 viktprocent mjölktorrsubstans.

b) "kondenserad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 7,5 viktprocent fett och minst 25 viktprocent mjölktorrsubstans.

c) "kondenserad mjölk med låg fetthalt", "kondenserad delvis skummad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller minst 1 och under 7,5 viktprocent fett och minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

d) "kondenserad skummjölk", "kondenserad skummad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1 viktprocent fett och minst 20 viktprocent mjölktorrsubstans.

Sockrad kondenserad mjölk

e) "sockrad kondenserad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 8 viktprocent fett och inte mindre än 28 viktprocent mjölktorrsubstans.

f) "sockrad kondenserad mjölk med låg fetthalt", "sockrad kondenserad, delvis skummad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller minst 1 och under 8 viktprocent fett och minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

g) "sockrad kondenserad skummjölk", "sockrad skummad kondenserad mjölk" är delvis dehydratiserad mjölk med tillsats av sackaros (halvvitt socker, vitt socker eller extravitt socker) och som innehåller högst 1 viktprocent fett och minst 24 viktprocent mjölktorrsubstans.

2. "Fullständigt dehydratiserad mjölk" är den produkt i fast form, vars vattenhalt uppgår till högst 5 viktprocent i den färdiga produkten, som erhålls genom att vattnet avlägsnas från mjölk, från helt eller delvis skummad mjölk, från grädde eller från en blandning av dessa produkter.

a) "mjölkpulver med hög fetthalt", "torkad mjölk med hög fetthalt" är dehydratiserad mjölk som innehåller minst 42 viktprocent fett.

b) "helmjölkspulver", "torkad helmjölk" är dehydratiserad mjölk som innehåller minst 26 viktprocent och under 42 viktprocent fett.

c) "mjölkpulver med låg fetthalt", "torkad delvis skummad mjölk", "pulver av delvis skummad mjölk" är dehydratiserad mjölk som innehåller över 1,5 viktprocent och under 26 viktprocent fett.

d) "fettfritt mjölkpulver", "torkad skummjölk" "skummjölkspulver" är dehydratiserad mjölk som innehåller högst 1,5 viktprocent fett.

3. Bearbetningsmetoder

a) Vid framställning av de produkter som anges i punkterna 1.e och 1.g får en extra mängd laktos som inte överstiger 0,03 viktprocent av den färdiga produktens vikt användas.

b) Utan att det påverkar tillämpningen av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 853/2004 av den 29 april 2004 om fastställande av särskilda hygienregler för livsmedel av animaliskt ursprung ska de produkter som avses i punkterna 1 och 2 konserveras på följande sätt:

– produkterna i punkterna 1.a, 1.b, 1.c och 1.d genom värmebehandling (sterilisering, ultrapastörisering osv)

– produkterna i punkterna 1.e och 1.g genom tillsats av sackaros och

– produkterna i punkt 2 genom dehydratisering.

c) Utan att det påverkar sammansättningskraven i punkterna 1 och 2 i den här bilagan, får proteinhalten i mjölk justeras till en minimihalt på 34 viktprocent (uttryckt som fettfri torrsubstanshalt) genom tillsats och/eller avlägsnande av mjölkbeståndsdelar, utan att förhållandet mellan vassleproteiner och kasein ändras.

4. Tillåtna tillsatser och råvaror

a) Vitaminer och mineraler i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1925/2006 av den 20 december 2006 om tillsättning av vitaminer och mineralämnen samt vissa andra ämnen i livsmedel.

b) Följande råvaror ska vara tillåtna för proteinjustering enligt punkt 3.c:

- mjölkretentat (den produkt, som uppstår när mjölkprotein koncentreras genom ultrafiltering av mjölk, delvis skummad mjölk eller skummad mjölk);

- mjölkpermeat (den produkt som uppstår när mjölkprotein och mjölkfett avlägsnas från mjölk, delvis skummad mjölk eller skummad mjölk genom ultrafiltering, och

- laktos (en naturlig beståndsdel i mjölk normalt framställd av vassle med en vattenfri laktoshalt på minst 99,0 % m/m på torr basis; den kan vara vattenfri eller innehålla en molekyl kristallvatten eller vara en blandning av bägge formerna.

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.