1105/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om medborgarskap

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 19 augusti 2004 om medborgarskap (799/2004) 1, 2 och 5―8 § som följer:

1 §
Meddelande om upphävande av faderskap

När ett barn har förvärvat finskt medborgarskap på grundval av faderns finska medborgarskap och mannens faderskap till barnet har upphävts, ska magistraten efter att ha fått vetskap om detta underrätta Migrationsverket om saken.

2 §
Skyldighet att göra förfrågningar om medborgarskapsstatus

Efter att ha fått vetskap om ett barns födelse begär magistraten att Migrationsverket bestämmer barnets medborgarskapsstatus i de fall då

1) barnets föräldrar inte är gifta med varandra och inte är finska medborgare eller när den ena av dem inte är finsk medborgare eller

2) föräldrarna till ett barn som fötts inom äktenskapet inte är finska medborgare och de inte är medborgare i samma land.

Om magistraten, polisinrättningen i häradet eller en finsk beskickning har grundad anledning att anta att en person som i befolkningsdatasystemet har antecknats som finsk medborgare inte är finsk medborgare, ska den begära att Migrationsverket bestämmer personens medborgarskapsstatus.

5 §
Anhängiggörande vid ett honorärkonsulat

Till en ansökan eller medborgarskapsanmälan som ges in till ett honorärkonsulat fogas en utredning om att Migrationsverkets behandlingsavgift har betalats.

6 §
Den mottagande myndighetens utlåtande

Den myndighet som har tagit emot en ansökan eller medborgarskapsanmälan meddelar i sitt utlåtande Migrationsverket de uppgifter som myndigheten har och som kan vara av betydelse för avgörandet av ärendet.

Ett utlåtande om en medborgarskapsanmälan och medborgarskapsansökan lämnas när handlingarna sänds till Migrationsverket.

Förutom det som anges i 1 mom. ska den mottagande myndigheten i sitt utlåtande uppge sin behörighet, hur den sökandes och den medsökandes identitet har kontrollerats samt tillförlitligheten hos de handlingar som den sökande fogat till sin ansökan eller medborgarskapsanmälan. Den mottagande myndigheten ska också nämna motstridigheter mellan de uppgifter som anges i ansökan eller medborgarskapsanmälan och de uppgifter som framkommit vid behandlingen av ärendet.

7 §
Visande av språkkunskaper

Att språkkunskapsvillkoret i 13 § 1 mom. 6 punkten i medborgarskapslagen (359/2003) uppfylls kan visas så som anges i 15–17 § i statsrådets förordning om bedömning av kunskaper i finska och svenska inom statsförvaltningen (481/2003).

De språkexamensnämnder som anges i 11 § 2 mom. i lagen om de språkkunskaper som krävs av offentligt anställda (424/2003) kan ge Migrationsverket allmänna utlåtanden som innehåller rekommendationer i fråga om att vissa språkkunskaper motsvarar de språkkunskaper som förutsätts i lagen eller i undantagsfall ge ett utlåtande också med anledning av en enskild ansökan.

8 §
Samarbete mellan myndigheterna

Migrationsverket, Befolkningsregistercentralen, magistraterna, polisen, gränsbevakningsväsendet, Huvudstaben, civiltjänstcentralen, utrikesministeriet samt beskickningarna kommer överens om organiseringen av samarbetet i ärenden som gäller en ändamålsenlig samordning av de åtgärder som vidtas samt informationsförmedlingen i frågor som gäller finskt medborgarskap.


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 29 november 2007

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Lagstiftningsråd
Jorma Kantola

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.