1103/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av 11 § i lagen om bostadsbidrag

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 4 juni 1975 om bostadsbidrag (408/1975) 11 §, sådan den lyder i lag 755/1993, som följer:

11 §

Den allmänna ledningen och styrningen samt det allmänna utvecklandet av bostadsbidragsverksamheten ankommer på social- och hälsovårdsministeriet.

Andra uppgifter som avses i denna lag sköts av Folkpensionsanstalten.

Social- och hälsovårdsministeriet har rätt att få tillgång till de uppgifter om bostadsbidragstagare som ingår i Folkpensionsanstaltens besluts- och utbetalningsregister till den del som detta är nödvändigt för att social- och hälsovårdsministeriet ska kunna sköta sina åligganden i samband med planering och utveckling av bostadsbidragen. Sådan information som gör det möjligt att identifiera bidragstagaren får inte ingå i dessa uppgifter.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder kraft.

RP 79/2007
MiUB 3/2007
RSv 82/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Paula Risikko

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.