1102/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av 27 § i lagen om arbetslöshetskassor

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 24 augusti 1984 om arbetslöshetskassor (603/1984) 27 § 1 och 3 mom., sådana de lyder, 27 § 1 mom. i lag 946/2003 och 3 mom. i lag 1048/2004, som följer:

27 §
Betalning av andelar

Statsandelen, arbetslöshetsförsäkringsfondens andel och de andelar som hänför sig till förvaltningskostnaderna betalas per kalenderår. Besluten fattas av social- och hälsovårdsministeriet på framställning av Försäkringsinspektionen. Finansieringsandelarna till arbetslöshetskassorna betalas av arbetslöshetsförsäkringsfonden, till vilken staten betalar statsandel jämte andel för förvaltningskostnaderna.


Arbetslöshetsförsäkringsfonden betalar till en löntagarkassa ett belopp som motsvarar den andel som en företagarkassa i enlighet med 25 a § 3 mom. finansierar, och debiterar företagarkassan motsvarande belopp när social- och hälsovårdsministeriet har fastställt finansieringsandelarna i enlighet med 1 mom.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 122/2007
ShUB 12/2007
RSv 68/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Social- och hälsovårdsminister
Liisa Hyssälä

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.