1098/2007

Given i Helsingfors 30 november 2007

Lag om ändring av 2 § i handelskammarlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i handelskammarlagen av den 1 november 2002 (878/2002) 2 § 1 mom., sådant det lyder i lag 475/2007, som följer:

2 §
Handelskamrarnas och Centralhandelskammarens offentliga uppgifter

En handelskammare har till uppgift att

1) sköta de uppgifter som den har ålagts i revisionslagen (459/2007),

2) utfärda intyg om utövande av verksamhet för erkännande av yrkeserfarenhet i enlighet med Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/36/EG om erkännande av yrkeskvalifikationer enligt vad som föreskrivs i lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/2007), samt

3) bestyrka handlingar i utrikeshandeln då en sådan uppgift har ålagts den i eller med stöd av någon annan lag.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 26/2007
KuUB 5/2007
RSv 52/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.