1095/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Lag om ändring av 3 § i lagen om advokater

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 12 december 1958 om advokater (496/1958) 3 § 1 mom., sådant det lyder i lagarna 31/1993 och 458/1999, som följer:

3 §

Såsom advokat kan godkännas en finsk medborgare eller medborgare i någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet som har fyllt 25 år och som

1) är känd för redbarhet samt i fråga om övriga egenskaper och levnadssätt är lämplig att utöva advokatverksamhet,

2) har avlagt juris kandidatexamen eller juris magisterexamen i Finland, eller har avlagt en juridisk examen någon annanstans än i Finland och erhållit ett beslut från Utbildningsstyrelsen i enlighet med lagen om erkännande av yrkeskvalifikationer (1093/ 2007) eller lagen om den tjänstebehörighet som högskolestudier utomlands medför (531/1986) om behörighet för en uppgift som förutsätter juris kandidatexamen eller juris magisterexamen och fullgjort eventuella tillläggskrav som förutsatts i beslutet,

3) har förvärvat den skicklighet som krävs för utövande av advokatverksamhet och sådan praktisk erfarenhet som föreskrivs i advokatföreningens stadgar, samt

4) inte har försatts i konkurs eller vars handlingsbehörighet inte har begränsats.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 26/2007
KuUB 5/2007
RSv 52/2007

Helsingfors den 30 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Undervisningsminister
Sari Sarkomaa

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.