1084/2007

Given i Helsingfors den 30 november 2007

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om ändring av jord- och skogsbruksministeriets förordning om kvoter för bidrag per tacka

I enlighet med jord- och skogsbruksministeriet beslut

ändras i jord- och skogsbruksministeriets förordning den 22 december 2005 (1124/2005) om kvoter för bidrag per tacka 2, 3, 7 och 8 § som följer:

2 §
Behörig myndighet

För verkställigheten av denna förordning svarar Landsbygdsverket samt arbetskrafts- och näringscentralerna. De uppgifter som enligt denna förordning ankommer på arbetskrafts- och näringscentralerna sköts på Åland av länsstyrelsen.

De ärenden som avses i 1 § 1 och 2 mom. handläggs av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde driftscentrumet på producentens gårdsbruksenhet är beläget, eller om producenten har flera produktionsenheter av den arbetskrafts- och näringscentral inom vars verksamhetsområde verksamheten huvudsakligen äger rum.

3 §
Ansökan om kvot

Ansökan om kvot skall tillställas den behöriga arbetskrafts- och näringscentralen inom den tidsfrist som sätts i Landsbygdsverkets föreskrift om ansökningstider. Ansökan skall göras på en blankett eller en datautskrift som Landsbygdsverket har fastställt och till den skall fogas de utredningar som nämns i blanketten.

7 §
Nationell reserv

Landsbygdsverket administrerar och upprätthåller en nationell reserv av bidragsrätter. Till den nationella reserven, som består av de bidragsrätter som inte fördelats bland producenter, fogas kvotminskningar och bidragsrätter som överförts till reserven i enlighet med andra bestämmelser av Europeiska gemenskapen.

Landsbygdsverket fördelar bidragsrätter ur den nationella reserven till arbetskrafts- och näringscentraler att fördelas vidare till producenter.

8 §
Kvotregister

För att Landsbygdsverket skall kunna följa upp och övervaka kvoterna Landsbygdsverket administrerar och Jord- och skogsbruksministeriets informationstjänstcentral upprätthåller ett register över kvoterna för bidrag per tacka.


Denna förordning träder i kraft den 5 december 2007.

Helsingfors den 30 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Överinspektör
Aku-Petteri Korhonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.