1079/2007

Given i Helsingfors den 29 november 2007

Statsrådets förordning om stödberättigande utgifter som medfinansieras av strukturfonderna

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet, föreskrivs med stöd av 47 § i strukturfondslagen av den 29 december 2006 (1401/2006):

1 kap.

Allmänna bestämmelser

1 §
Tillämpningsområde

Utöver vad som i Europeiska gemenskapens lagstiftning och annanstans i lag och i bestämmelser som utfärdats med stöd av den föreskrivs om stödberättigande utgifter för insatser som medfinansieras av strukturfonderna, tillämpas denna förordning.

Denna förordning tillämpas på finansiering av insatser enligt de operativa programmen för målet regional konkurrenskraft och sysselsättning och målet europeiskt territoriellt samarbete.

2 §
Definitioner

I denna förordning avses med:

1) allmän förordning rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden samt om upphävande av förordning (EG) nr 1260/1999;

2) förordning om regionala utvecklingsfonden Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1783/1999;

3) socialfondsförordning Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1081/2006 om Europeiska socialfonden och om upphävande av förordning (EG) nr 1784/1999;

4) tillämpningsförordning kommissionens förordning (EG) nr 1828/2006 om tillämpningsföreskrifter för rådets förordning (EG) nr 1083/2006 om allmänna bestämmelser för Europeiska regionala utvecklingsfonden, Europeiska socialfonden och Sammanhållningsfonden och för Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1080/2006 om Europeiska regionala utvecklingsfonden;

5) insats ett projekt eller en projekthelhet som avses i 2 § 11 punkten i strukturfondslagen;

6) inkomstgenererande projekt sådana projekt som definieras i artikel 55.1 i den allmänna förordningen;

7) direkta kostnader sådana utgifter för ett projekt som direkt kan anvisas till projektet;

8) indirekta kostnader sådana utgifter som ett projekt orsakat stödmottagaren och som inte kan eller som det inte är ändamålsenligt att direkt anvisas till projektet.

2 kap.

Allmänt stödberättigande och stödberättigande för vissa utgifter

3 §
Allmänna villkor för stödberättigande

Utgifter är stödberättigande om de har föranletts av genomförandet av ett projekt enligt ett program och stödbeslut under den tid för genomförande som godkänts i stödbeslutet och de faktiskt har betalats av stödmottagaren. Utgifterna ska vara nödvändiga för att genomföra projektet och till beloppet rimliga. Utgifter som har betalats av stödmottagaren ska styrkas med kvitton över betalningarna eller, om detta inte är möjligt, med bokföringsverifikat med motsvarande bevisvärde.

Utgifter som föranleds av stödmottagarens normala verksamhet är inte stödberättigande utgifter. Forsknings-, utvecklings- och innovationsverksamhet som genomförs i form av ett separat projekt anses ändå inte vara normal verksamhet.

Med avvikelse från 1 mom. kan naturaprestationer, avskrivningar och omkostnader vara stödberättigande utgifter i enlighet med vad som bestäms i denna förordning.

En utgift är inte stödberättigande om stödmottagaren har fått eller är berättigad att få ersättning från annat håll.

4 §
Löneutgifter

Såsom löneutgifter godkänns sådana direkta och indirekta lagstadgade kostnader som föranleds av arbete som stödmottagaren utfört för projektet och som projektet kräver. Vid behandling av indirekta kostnader som hänför sig till löner iakttas vad som i 8 § föreskrivs om omkostnader.

Om det arbete som utförs till förmån för ett projekt utgör endast en del av personens arbetsinsats, är ett villkor för godkännandet som löneutgifter att över arbetet har förts sådan arbetstidsbokföring av vilken framgår det arbete som utförts till förmån för projektet och den totala mängden annat arbete som personen har utfört under tiden för projektets genomförande.

5 §
Upphandling

En förutsättning för att utgifter för sådan upphandling som avses i lagen om offentlig upphandling (348/2007) ska vara stödberättigande är att bestämmelserna i nämnda lag och bestämmelser som utfärdats med stöd av den iakttas. Vid upphandling som understiger det nationella tröskelvärdet är ett villkor för att kostnaderna för upphandlingen ska anses vara stödberättigande att de är rimliga och att ett tillräckligt antal anbud har begärts för att bedöma rimligheten.

3 kap.

Stödberättigande i fråga om kalkylerade kostnader

6 §
Naturaprestationer

Ett projekts finansiering kan utgöras av arbete som med avseende på projektet utan ersättning har utförts för stödmottagaren eller av produktionsinsatser som med avseende på projektet utan ersättning har överlämnats till stödmottagaren (naturaprestation). Naturaprestationer som är nödvändiga för att genomföra ett projekt kan i stödbeslutet godkännas som stödberättigande kostnader för projektet, om deras samband med projektets utgifter och finansiering har utretts på ett tillförlitligt sätt innan stödet beviljas. Naturaprestationerna ska vara motiverade med avseende på projektets innehåll eller de mål som har uppställts för projektet.

Såsom värde på en naturaprestation beaktas högst de kostnader som naturaprestationen orsakat den som överlåter naturaprestationen, den lön som normalt betalas för motsvarande arbete eller marknadspriset på en produktionsvara som utan ersättning överlåtits till projektet. Över naturaprestationer ska föras bok, med hjälp av vilken deras värde i pengar kan utredas. Naturaprestationens värde i pengar eller dess beräkningsgrunder fastställs i stödbeslutet.

Naturaprestationens värde kan vara högst hälften av projektets självfinansieringsandel. Den medfinansiering som betalas av strukturfonderna får inte överstiga det totala beloppet av de stödberättigande utgifterna minskat med värdet på naturaprestationerna.

7 §
Avskrivningar

Avskrivningar på fastigheter och anläggningstillgångar under den tid ett projekt genomförs är stödberättigande, om offentligt stöd inte har erhållits för anskaffning av den egendom som är föremål för avskrivningarna. Avskrivningarna beräknas enligt gällande bokföringsregler- och bestämmelser.

Såsom offentligt stöd enligt 1 mom. betraktas likväl inte sådan nationell offentlig finansiering som hänför sig till förmedling av finansiering inom en stat eller inom något annat offentligt samfund och inte heller sådan finansiering som en myndighet eller något annat offentligt samfund har riktat till sina egna anskaffningar och som baserar sig på dess omkostnadsanslag.

Bestämmelser om stödberättigande anskaffningar på anläggningstillgångars anskaffningspris inom projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden finns i artikel 11.3 i socialfondsförordningen.

8 §
Omkostnader

Omkostnader är indirekta kostnader. De är stödberättigande om de baserar sig på projektets faktiska kostnader och fördelas i proposition till de total kostnader som orsakats av projektet på ett motiverat, rättvist och jämlikt sätt.

I fråga om projekt som medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden kan den stödbeviljande myndigheten dock på begäran av stödmottagaren besluta, att av kostnaderna i 1 mom godkännas högst ett belopp som motsvarar 10 procent av projektets godtagbara kostnader. Stödmottagaren behöver inte särskilt specificera kostnaderna så som föreskrivs 1 mom.

I fråga om projekt som medfinansieras av Europeiska socialfonden kan den stödbeviljande myndigheten på begäran av stödmottagaren besluta med avvikelse från 1 mom. att på omkostnadernas stödberättigande tillämpas vad som föreskrivs i artikel 11 punkt 3 b socialfondsordningen om direkta kostnader som har anmälts med fasta priser. När man förelägger storleken av kostnaderna med fasta priser, räknas lönekostnaderna som anges i 4 § som en helhet till direkta utgifter.

I fråga om projekt som i de operativa programmen inom målet europeiskt territoriellt samarbete medfinansieras av Europeiska regionala utvecklingsfonden iakttas dock bestämmelserna om stödberättigande i fråga om allmänna omkostnader i artikel 52 i tillämpningsförordningen.

4 kap.

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande

9 §
Projektens varaktighet

En förutsättning för att utgifter orsakats av ett projekt ska vara stödberättigande är att varken dess godkända innehåll eller realiseringsförutsättningar har varit föremål för någon sådan betydande ändring, som det bestäms om i artikel 57 i den allmänna förordningen, under de 5 år som följer efter den avslutningsdag som anges i stödbeslutet eller, om annanstans i lag så bestäms, under de 3 år som följer efter den avslutningsdag som anges i stödbeslutet.

I ett beslut som gäller stöd ska det tas in ett villkor om stödmottagarens skyldighet att underrätta den myndighet som har beviljat stödet om sådana ändringar som avses i 1 mom.

10 §
Inkomster

Vid fastställandet av de stödberättigande utgifterna för inkomstgenererande projekt iakttas bestämmelserna i artikel 55.2 i den allmänna förordningen i det fall att det är möjligt att uppskatta inkomsterna i förväg.

I andra fall än de som avses i 1 mom. iakttas bestämmelserna i artikel 55.3 i den allmänna förordningen och i detta moment. Om projektet genererar sådana inkomster som avses i 2 § 6 punkten inom den tid som godkänts för att genomföra projektet eller inom fem år efter det att projektet har avslutats, ska den medfinansiering som erhålls för dessa inkomster dras av från projektets godkända stödberättigande utgifter.

Den sökande ska i samband med ansökan visa upp en uppskattning av inkomsterna och i samband med varje utbetalningsansökan uppge inkomsterna av projektet. I ett beslut som gäller stöd ska det dessutom tas in ett villkor om stödmottagarens skyldighet att underrätta den myndighet som har beviljat stödet om sådana inkomster som avses i 2 mom.

På inkomster som har erhållits högst tre år efter att det operativa program som låg till grund för projektet har avslutats, tillämpas bestämmelserna i artikel 55.4 i den allmänna förordningen.

Denna paragraf gäller inte sådana projekt på vilka tillämpas bestämmelserna om statligt stöd i Europeiska gemenskapens lagstiftning.

11 §
Maskiner och anordningar som anskaffats i begagnat skick

Anskaffningsutgiften för en maskin eller anordning som har anskaffats i begagnat skick är inte stödberättigande om offentligt stöd har erhållits för anskaffningen under de senaste fem åren.

12 §
Stödberättigande av vissa skatter och avgifter

Mervärdesskatten är inte en stödberättigande utgift om inte stödmottagaren visar upp en utredning av skattemyndigheten eller någon annan tillräcklig utredning om att det inte är möjligt att få återbäring av mervärdesskatten för de kostnader som hänför sig till verksamheten.

Räntekostnader, serviceavgifter för transaktioner, valutaväxlingsavgifter, kursförluster samt andra rent finansiella utgifter är inte stödberättigande. Utgifter för garantier utställda av en bank eller ett annat finansinstitut är stödberättigande om projektets finansiering kräver garanti.

13 §
Stödberättigande av vissa projekt

Kostnaderna för projekt som gäller internationellt samarbete inom Europeiska socialfondens operativa program är stödberättigande om de föranleds av återgärder enligt artikel 3.6 i socialfondsförordningen i enlighet med vad som bestäms i programdokumentet.

14 §
Tekniskt stöd

Stödberättigande utgifter som betalas från det operativa programmets tekniska stöd är sådana utgifter som gäller det operativa programmets beredning, administration, uppföljning, utvärdering, information och övervakning samt de åtgärder med vilka de administrativa färdigheterna förbättras.

På tekniskt stöd tillämpas dock inte 6 och 8 § i denna förordning annat än i fråga om de lagstadgade sidokostnader som hänför sig till lönekostnaderna.

15 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 5 december 2007.

Helsingfors den 29 november 2007

Minister Mari
Kiviniemi

Lagstiftningsråd
Kari Parkkonen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.