1077/2007

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Finansministeriets förordning om ändring av finansministeriets arbetsordning

I enlighet med finansministeriets beslut

ändras i finansministeriets arbetsordning av den 25 november 2005 (966/2005) 2 § 1 mom., 8 § och 26 § samt

fogas till arbetsordningen en ny 8 a § och 57 b § som följer:

2 §
Avdelningar, enheter och stabsorgan

Vid ministeriet finns följande basenheter:

1) ekonomiska avdelningen

2) budgetavdelningen

3) skatteavdelningen

4) finansmarknadsavdelningen

5) personalavdelningen (Statens arbetsmarknadsverk)

6) avdelningen för utvecklande av förvaltningen

7) kommunavdelningen

8) förvaltningsenheten

9) enheten för statsrådets informationsförvaltning.


8 §
Avdelningen för utvecklande av förvaltningen

Avdelningen för utvecklande av förvaltningen bereder ärenden som gäller

1) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen samt utveckling av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

2) koordinering, uppföljning och samordning av regionaliseringen av statens funktioner,

3) utveckling och förbättring av den verksamhetsmässiga effektiviteten och kvaliteten hos offentliga servicesystem och offentlig serviceproduktion,

4) regionindelningen mellan regionförvaltningen och den statliga lokalförvaltningen och sammanjämkandet av dem,

5) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska kommunikation och användning av dataarkiv,

6) ledning och utveckling av statens informationsförvaltning och IT-verksamhet,

7) främjande av informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna samt utveckling och samordning av gemensamma funktionella och tekniska lösningar och metoder,

8) allmän utveckling och samordning av den offentliga förvaltningens datasäkerhet samt styrning av statsförvaltningens datasäkerhet,

9) allmän utveckling av statens affärsverks och andra system som fungerar på marknadens villkor,

10) folkbokföring och utveckling av den,

11) läns- och registerförvaltningen,

12) Statistikcentralen.

8 a §
Kommunavdelningen

Kommunavdelningen bereder ärenden som gäller

1) den kommunala förvaltningen och kommunernas samarbete,

2) den allmänna uppföljningen av kommunernas verksamhet och ekonomi,

3) kommunernas allmänna statsandel och utjämningen av kommunernas ekonomiska skillnader,

4) kommunindelningen,

5) kommunalt samarbete över riksgränserna

6) beaktandet av det kommunala självstyret i lagstiftningen,

7) förhandlingsförfarandet mellan staten och kommunerna,

8) den rättsliga ställningen för kommunernas anställda,

9) den kommunala pensionslagstiftningen,

10) kommunala arbetsmarknadsverket, kommunala pensionsanstalten och Kommunernas garanticentral.

26 §
Administrativa understatssekreterarens uppgifter

Den understatssekreterare som ministern har förordnat till administrativ understatssekreterare skall i egenskap av biträde till statssekreteraren som kanslichef utveckla och samordna ministeriets interna verksamhet, organisation och personalpolitik och leda beredningen av de ärenden som hör till verksamhetsområdet för personalavdelningen, avdelningen för utvecklande av förvaltningen, kommunavdelningen, förvaltningsenheten, stödet för ministeriets ledning och enheten för statsrådets informationsförvaltning.

57 b §
Avgörandet av ärenden som hör till kommunavdelningens verksamhetsområde

Kommunavdelningens avdelningschef avgör ärenden som gäller tillsynen över kommunala pensionsanstalten enligt 137 § i lagen om kommunala pensioner (549/2003).


Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 15 november 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.