1068/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av lagen om televisions- och radioverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 9 oktober 1998 om televisions- och radioverksamhet (744/1998) 40 § 1 mom. samt

fogas till 3 §, sådan den lyder delvis ändrad i lag 394/2003, ett nytt 2 mom., varvid de nuvarande 2 och 3 mom. blir 3 och 4 mom., samt till lagen nya 35 a―35 d § som följer:

3 §
Tillämpningsområde

Bestämmelserna i 1 och 2 samt i 5―7 kap. tillämpas på televisionsverksamhet som utövas av någon annan än i Finland etablerad fysisk person, sammanslutning eller stiftelse, om verksamheten utövas med stöd av en koncession som beviljats enligt 7 § 1 mom.


5 kap.

Styrning och tillsyn

35 a §
Tillsynsavgift

För att täcka de kostnader som tillsynen över televisions- och radioverksamheten medför tas det för Kommunikationsverket ut en tillsynsavgift för televisions- och radioverksamhet.

35 b §
Betalningsskyldighet

Rundradion Ab och utövare av televisions- eller radioverksamhet som har en koncession som avses i 7 § 1 mom. är skyldiga att betala tillsynsavgift.

Betalningsskyldigheten börjar det kalenderår under vilket koncessionen för utövaren av televisions- eller radioverksamhet börjar gälla. Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet återbetalas inte, om utövaren av televisions- eller radioverksamhet upphör med sin verksamhet under kalenderåret.

35 c §
Tillsynsavgiftens storlek

De årliga tillsynsavgifterna för televisions- och radioverksamhet är följande:

1) Rundradion Ab, 165 000 euro,

2) utövare av annan än regional televisionsverksamhet, 16 000 euro för varje koncessionsenligt televisionsprogramutbud,

3) utövare av regional televisionsverksamhet, 800 euro för varje koncessionsenligt televisionsprogramutbud,

4) utövare av radioverksamhet som utövar radioverksamhet på frekvenser för rikstäckande eller därmed jämförbar koncessionsberoende användning, 8 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud,

5) utövare av radioverksamhet som utövar radioverksamhet på frekvenser för regional eller lokal koncessionsberoende användning, 800 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud,

6) utövare av radioverksamhet som är verksamma endast i televisionsnät, 8 000 euro för varje koncessionsenligt radioprogramutbud.

35 d §
Påförande och uttagande av tillsynsavgiften

Tillsynsavgiften för televisions- och radioverksamhet tas årligen ut i två poster. Avgiften påförs av Kommunikationsverket. I Kommunikationsverkets beslut om påförande av avgift får ändring sökas enligt 40 §.

Tillsynsavgiften får drivas in utan dom eller beslut på det sätt som bestäms i lagen om indrivning av skatter och avgifter i utsökningsväg (367/1961). Om avgiften inte betalas senast på förfallodagen, tas på det obetalda beloppet ut en årlig dröjsmålsränta enligt den räntefot som avses i 4 § i räntelagen (633/1982). I stället för dröjsmålsränta kan myndigheten ta ut en dröjsmålsavgift om fem euro, om dröjsmålsräntan understiger detta belopp.

40 §
Ändringssökande

Statsrådets, kommunikationsministeriets eller Kommunikationsverkets beslut får överklagas så som bestäms i förvaltningsprocesslagen (586/1996). Statsrådet, kommunikationsministeriet, Kommunikationsverket och konsumentombudsmannen kan i sina beslut bestämma att besluten ska iakttas även om de överklagas.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

RP 49/2007
KoUB 6/2007
RSv 53/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kommunikationsminister
Suvi Lindén

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.