1066/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om ändring av teater- och orkesterlagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i teater- och orkesterlagen av den 3 augusti 1992 (730/1992) rubriken för 1 kap. och 2 § samt

fogas till lagen en ny 1 a § som följer:

1 kap.

Målsättningar och statsandel

1 a §

Syftet med den statsandel som beviljas för teater- och orkesterverksamhet är att utgående från konstnärliga utgångspunkter producera teater- och orkestertjänster samt att främja tjänsternas regionala tillgänglighet och åtkomst för olika befolkningsgrupper.

2 §

En förutsättning för att erhålla statsandel är att

1) teatern eller orkestern ägs av en kommun eller en samkommun eller av en privat sammanslutning eller stiftelse, till vars stadgeenliga uppgifter hör att bedriva teater- eller orkesterverksamhet eller att svara för en orkester eller en teater,

2) teatern eller orkestern uppträder regelbundet och yrkesmässigt,

3) teatern eller orkestern har åtminstone en heltidsanställd arbetstagare och som ansvarig för den konstnärliga verksamheten en person med utbildning på området eller med tillräcklig förtrogenhet med området,

4) ekonomiska förutsättningar finns för teaterns eller orkesterns verksamhet, men dock så att teatern eller orkestern inte verkar i syfte att uppnå ekonomisk vinst,

5) teatern eller orkestern har en verksamhets- och ekonomiplan,

6) det är nödvändigt att producera teaterns eller orkesterns tjänster.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

En teater och en orkester som erhåller statsandel vid lagens ikraftträdande ska uppfylla kraven för att erhålla statsandel enligt 2 § från ingången av år 2009 för att alltjämt kunna erhålla statsandel.

RP 45/2007
KuUB 4/2007
RSv 46/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Kultur- och idrottsminister
Stefan Wallin

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.