1064/2007

Given i Helsingfors den 23 november 2007

Lag om temporär ändring av lagen om överlåtelseskatt

I enlighet med riksdagens beslut

fogas temporärt till lagen av den 29 november 1996 om överlåtelseskatt (931/1996) en ny 43 a § som följer:

43 a §
Temporär skattefrihet som gäller ägararrangemang i fråga om kommunala hyresbostäder

Om en kommun eller ett bolag som kommunen äger under åren 2008―2012 överlåter en hyreshusfastighet, en bostadsrättshusfastighet eller aktier i ett hyreshus- eller bostadsrättshusbolag som den äger till ett aktiebolag som en eller flera kommuner äger eller som ett sådant bolag äger och om kommunen som vederlag får aktier i det mottagande bolaget, återbetalar skatteverket på ansökan den betalade skatten.

Skattefrihet enligt 1 mom. gäller överlåtelser där kommunen eller flera kommuner tillsammans direkt eller indirekt äger minst 90 procent av hyreshusfastigheten eller bostadsrättshusfastigheten eller av de aktier som ger rätt att besitta hyresbostaden, hyreshuset eller bostadsrättshuset samt också av det mottagande bolagets aktier.

Objektet för överlåtelsen kan vara

1) sådana hyresbostäder och aravahyreshus, eller till deras besittning berättigande aktier, som är underkastade i aravabegränsningslagen avsedda begränsningar av användning och överlåtelse,

2) sådana hyresbostäder och räntestödshyreshus, eller till deras besittning berättigande aktier, som är underkastade i 17 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån och bostadsrättshuslån (604/2001) avsedda begränsningar av användning och överlåtelse,

3) sådana bostäder eller till deras besittning berättigande aktier som är underkastade den användningsbegränsning på 20 år som avses i 10 § i lagen om räntestöd för hyresbostadslån (867/1980),

4) sådana andra i lagen om bostadsrättsbostäder (650/1990) avsedda bostäder än fritt finansierade bostadsrättsbostäder.

Ansökan om skatteåterbäring ska göras inom ett år från det att skatten betalades. Till ansökan ska fogas ett av Statskontoret utfärdat intyg om att överlåtelsen gäller ett objekt som avses i 3 mom.

Om ansökan har gjorts och utredning har lämnats om att villkoren för skattefri överlåtelse är uppfyllda redan innan skatten har betalats, kan skatteverket besluta att skatt inte ska betalas.

Skatt återbärs inte till högre belopp än vad som ska betalas för överlåtelsen, om skatten betalts inom den tid som bestäms i 7 och 21 §. Ingen ränta betalas på återburet belopp.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008 och den gäller till och med den 31 december 2012. Lagen tillämpas på överlåtelser som sker den 1 januari 2008 eller därefter.

RP 108/2007
FiUB 13/2007
RSv 60/2007

Helsingfors den 23 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Jyri Häkämies

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.