1024/2007

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Statsrådets förordning om arbets- och näringsministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från handels- och industriministeriet, föreskrivs med stöd av 2 §, 7 § 2 mom. och 15 § 2 mom. i lagen av den 28 februari 2003 om statsrådet (175/2003):

1 §
Ministeriets uppgifter

Till arbets- och näringsministeriets uppgifter hör att sörja för

1) strategin för samt styrningen och verkställigheten av arbets- och näringspolitiken,

2) statens specialfinansiering,

3) planeringen, genomförandet och koordineringen av regionernas utveckling,

4) Europeiska unionens region- och strukturpolitik samt beredningen, genomförandet och uppföljningen av den nationella strukturfondsstrategin,

5) samordningen i Europeiska unionens strukturfondsprogram av Europeiska unionens sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken,

6) förvaltnings- och attesteringsuppgifterna programperioden 2007―2013 för ERUF-åtgärdsprogrammet inom målet regional konkurrenskraft och sysselsättning, uppgifter som gäller målet för det regionala samarbetet i Europa och samarbetet i fråga om Europeiska unionens yttre gränser, uppgifterna som förvaltningsmyndighet och som Europeiska regionala utvecklingsfondens utbetalande myndighet i fråga om mål 1- och mål 2-programmen tills programmen avslutas; dessutom ska ministeriet för Europeiska regionala utvecklingsfondens del lämna yttrande för programperioden 2000―2006 och sköta de uppgifter som gäller gemenskapsinitiativen Interreg och Urban tills programmen avslutas,

7) förvaltnings- och attesteringsuppgifterna för Fastlandsfinlands ESF-åtgärdsprogram 2007―2013, under programperioden 2000―2006 uppgifterna som förvaltningsmyndighet och utbetalande myndighet i fråga om mål 3-programmet och gemenskapsinitiativet Equal, uppgifterna som Europeiska socialfondens utbetalande myndighet i fråga om mål 1- och mål 2-programmen tills programmen avslutas; dessutom ska ministeriet för Europeiska socialfondens del lämna yttrande för programperioden 2000―2006,

8) främjande av näringsverksamhet och företagande,

9) offentliga företagsstöd och företagstjänster,

10) främjande av utländska investeringar,

11) planeringen och verkställigheten av den offentliga arbetskraftsservicen,

12) samordningen av Europeiska unionens sysselsättningspolitik med den nationella sysselsättningspolitiken samt samordningen av de statliga myndigheternas sysselsättningsfrämjande mål och åtgärder,

13) beredningen och genomförandet av sysselsättningsprogram,

14) regleringen av näringsverksamhet, främjandet av marknadens funktion och konkurrens, behandlingen av frågor som rör den inre marknaden, den offentliga upphandlingen samt övervakningen av statligt stöd för Europeiska unionens räkning,

15) upprätthållandet av försörjningsberedskapen,

16) frågor som hänför sig till arbetsavtalsförhållanden, arbetstid, system för medbestämmande i arbetslivet och kollektivavtal samt andra arbetsmiljöfrågor,

17) uppgifter som hänför sig till Internationella arbetsorganisationen,

18) frågor som rör jämlikhet i arbetslivet och förebyggande av diskriminering i arbetslivet,

19) medling i arbetstvister,

20) industriella rättigheter, bokföring och revision samt den registerförvaltning som gäller företag och sammanslutningar,

21) upprätthållandet av service- och studieverksamhet för sjömän,

22) tillsynen över att lagstiftningen om samarbete och personalrepresentation inom företag iakttas,

23) förandet av registret över arbetspliktiga, regleringen av användningen av arbetskraft i undantagsförhållanden samt verkställandet av arbetsplikt,

24) utvecklande och utnyttjande av innovationer och teknologi samt planering och styrning av innovations-, produktutvecklings- och teknologifinansiering,

25) prognostisering av och forskning kring arbets-, närings- och innovationspolitiken,

26) beredning och genomförande av Europeiska unionens forsknings- och innovationspolitik samt uppgifter som gäller den tekniska säkerheten i Europeiska unionen,

27) främjande av export, företagens internationalisering och främjande av turism,

28) den tekniska säkerheten och tillförlitligheten samt tillsynen,

29) utvärderingen av överensstämmelse med kraven och kontrollorganens kompetens, standardisering, förfaranden för kvalitetsövervakning och det nationella mätsystemet,

30) gruvärenden och i samband med dessa utnyttjandet av mineraliska naturresurser,

31) konsumentinformation, konsumentrådgivning och konsumentforskning, ekonomisk rådgivning och skuldrådgivning, konsumtionsvarors och konsumenttjänsters säkerhet och konsumentombudsmannens tillsynsuppgifter,

32) energimarknadens funktion, energiproduktionen och energisparandet, de ekonomiska styrmedlen, med undantag av skatter och avgifter av skattenatur, samt miljökonsekvenserna inom energisektorn,

33) kärnsäkerheten och kärnavfallshanteringen,

34) beredning och samordning av den nationella verkställigheten i frågor som gäller klimatförändringen samt forsknings- och utvecklingsarbete som rör begränsandet av klimatförändringen,

35) beredningen och verkställandet av utsläppshandeln med växthusgaser,

36) styrningen och utvecklingen av civiltjänsten.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör

arbetskraftsbyråerna

Arbetskraftsinstitutet

sjömansservicebyrån

arbetsrådet

riksförlikningsmännens byrå

Konsumentverket

Konkurrensverket

Patent- och registerstyrelsen

Konsumentforskningscentralen

Försörjningsberedskapscentralen

försvarsekonomiska planeringskommissionen

Mätteknikcentralen

Geologiska forskningscentralen

Säkerhetsteknikcentralen

Statens tekniska forskningscentral

Tekes – utvecklingscentralen för teknologi och innovationer

Centralen för turistfrämjande

Energimarknadsverket

försörjningsberedskapsfonden

statsgarantifonden

statens kärnavfallshanteringsfond.

Till ministeriets ansvarsområde hör också ärenden som gäller följande statsbolag:

Finnvera Abp

Finlands Industriinvestering Ab.

Arbetskrafts- och näringscentralerna samt arbetskraftsbyråerna omfattas av ministeriets allmänna administrativa styrning. Ministeriet styr och övervakar dessutom arbetskrafts- och näringscentralerna i frågor inom dess ansvarsområde.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en avdelning för sysselsättning och företagande, en avdelning för arbetslivs- och marknadsfrågor, en innovationsavdelning och en energiavdelning. Ministeriet har dessutom följande verksamhetsenheter vars operativa ansvarsområde spänner över hela ministeriet:

1) strategi- och prognostiseringsenheten,

2) koncernstyrningsenheten,

3) regionutvecklingsenheten.

Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen verksamhetsenheter som är direkt underställda kanslichefen.

Arbetsfördelningen mellan avdelningarna och verksamhetsenheterna bestäms i ministeriets arbetsordning.

I fråga om avdelningarnas och verksamhetsenheternas interna organisation bestäms vid behov i ministeriets interna föreskrifter, som fastställs av chefen för avdelningen eller verksamhetsenheten.

4 §
Ministeriets arbetsordning

I ministeriets arbetsordning bestäms närmare om förvaltningsområdets styrning, om ledningen av ministeriet och ledningsgrupperna vid ministeriet, om organisationen, de ledande tjänstemännens uppgifter och ställföreträdare samt om beredningen av ärenden och vilken tjänsteman som ska avgöra ett ärende. Ministeriets arbetsordning utfärdas av näringsministern. När flera än en minister har förordnats till ministeriet godkänner respektive minister arbetsordningen i fråga om sitt ansvarsområde.

5 §
Ministeriets tjänstemän

Vid ministeriet finns en kanslichef, understatssekreterare samt avdelningschefer och andra tjänstemän. Vid ministeriet kan dessutom anställas personal i arbetsavtalsförhållande.

Avdelningscheferna har titeln överdirektör.

6 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är

1) för kanslichefen och för understatssekreterare och avdelningschefer, utöver vad som föreskrivs i 43 § 1 mom. 2 punkten i reglementet för statsrådet (262/2003), god förtrogenhet med verksamheten inom förvaltningsområdet,

2) för lagstiftningsdirektören och för lagstiftningsråd högre högskoleexamen i juridik och förtrogenhet med lagberedning,

3) för andra direktörer än den som avses i 2 punkten högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde och i praktiken visad ledarförmåga,

4) för regeringsråd och regeringssekreterare den behörighet som föreskrivs i 43 § 1 mom. 4 punkten i reglementet för statsrådet,

5) för andra råd än de som avses i 2 och 4 punkten och för konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen samt förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,

6) för övriga tjänstemän den examen eller utbildning som behövs för tjänsten.

7 §
Tillsättande av tjänster

Bestämmelser om utnämning av kanslichefen finns i grundlagen. Bestämmelser om de tjänstemän som utnämns av statsrådet finns i reglementet för statsrådet. Ministeriet utnämner övriga tjänstemän samt anställer personal i arbetsavtalsförhållande.

8 §
Utövande av beslutanderätten

De ärenden som ska avgöras i ministeriet avgörs av den minister till vars ansvarsområde ärendet hör. Ministeriets tjänstemän avgör dock sådana i 36 § i reglementet för statsrådet avsedda ärenden som inte är samhälleligt eller ekonomiskt betydelsefulla i enlighet med vad som bestäms i ministeriets arbetsordning.

Ministern kan förbehålla sig beslutanderätten i ett ärende som annars får avgöras av en tjänsteman. Samma rätt har i enskilda fall kanslichefen, avdelningscheferna och cheferna för verksamhetsenheterna i ärenden som skall avgöras av en underlydande tjänsteman.

9 §
Ikraftträdande

Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Genom denna förordning upphävs statsrådets förordning av den 12 juni 2003 om handels- och industriministeriet (467/2003) och statsrådets förordning av den 4 december 2003 om arbetsministeriet (1036/2003) jämte ändringar.

En tjänsteman som vid denna förordnings ikraftträdande är utnämnd till en tjänst är i fråga om behörighetsvillkoren fortfarande behörig för tjänsten. Den som är anställd i arbetsavtalsförhållande är på motsvarande sätt fortfarande behörig för uppgiften.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2007

Minister
Mari Kiviniemi

Äldre regeringssekreterare
Kari Mäkinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.