1023/2007

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om finansministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från finansministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om finansministeriet (610/2003) 1 och 2 §, 3 § 1 mom. samt 6 § 3 mom.,

av dem 6 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 58/2004, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Finansministeriets uppgifter är:

1) uppföljning och prognostisering av den ekonomiska utvecklingen, beredning av ekonomi- och strukturpolitiken och utvärdering av åtgärdernas verkningar,

2) finanspolitikens mål och medel samt utvärdering av finanspolitiken,

3) statsbudgeten, ramarna för statshushållningen, grunderna för verksamhets- och ekonomiplanering, regeringens berättelse om statsverkets förvaltning och iakttagandet av budgeten samt statens bokslutsberättelse,

4) det allmänna systemet för statens affärsverk och externa fonder,

5) statens ekonomiförvaltning, grunder för övervakning, revidering och utvärdering av statsekonomin samt motarbetande av fel och missbruk,

6) allmän styrning och utveckling av statens upphandlingsverksamhet,

7) systemet för revision av den offentliga förvaltningen och ekonomin,

8) ärenden som gäller Europeiska revisionsrätten och Europeiska byrån för bedrägeribekämpning,

9) allmänna grunder för statens långivning och räntestödslån,

10) allmänna grunder för ägande och förvaltning av statens egendom, allmän styrning av ordnandet av lokaler samt staten tillfallet arv,

11) allmänna grunder för avgiftsbeläggande av och avgifter för statliga funktioner,

12) begränsning av indexvillkor i avtal,

13) planering av skattepolitiken och utredning av åtgärdernas verkningar samt utveckling av skattesystemet,

14) skatter och avgifter av skattenatur,

15) ärenden som gäller allmän tullpolitik och därtill hörande tullförfaranden samt kvottullar och tullsuspension,

16) utveckling av det finansiella systemet,

17) allmän styrning och övervakning av statens låneupptagning, skötsel av skulder och placering av likvida medel samt medelsanskaffning som sker genom värdepapperisering,

18) statsborgen och statsgarantier och därmed jämförbara förbindelser,

19) myntväsende, betalningsmedel och betalningssystem,

20) ärenden som gäller verksamheten vid kreditinstitut, värdepappersföretag och andra företag som erbjuder finansiella tjänster, andelslag som bedriver sparkasseverksamhet samt pantlåneinrättningar,

21) handel med värdepapper och derivatavtal samt clearing av dem, värdeandelssystemet och verksamheten vid de sammanslutningar som svarar för dessa funktioner,

22) reglering av tillsynen över finansmarknaden,

23) ärenden som gäller Finlands Bank och Europeiska centralbankssystemet,

24) ärenden som gäller Internationella Valutafonden, Världsbanksgruppen, Europeiska investeringsbanken, Nordiska investeringsbanken samt för sin del Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och Nordiska Miljöfinansieringsbolaget,

25) utveckling och verkställande av statens arbetsgivarverksamhet, personalledning och arbetsmarknadspolitik, arbetsgivarverksamhet på centralnivå, grunderna för personalens rättliga ställning och för avtalssystemet, utveckling av statsförvaltningens ledning och ledarskap, allmän organisation av pensioner och övriga anställningsvillkor,

26) bestämning av villkor för tjänsteförhållande, när ärendet inte hör till ett ämbetsverks eller statligt affärsverks behörighet och överföring av en tjänst till ett verk under ett annat ministeriums förvaltningsområde och överföring av anslag till ett sådant ämbetsverks förfogande,

27) styrning och utveckling av statens allmänna statistikväsende,

28) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen samt utveckling av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

29) koordinering, uppföljning och utveckling av regionaliseringen av statens funktioner,

30) regionindelningen mellan regionförvaltningen och den statliga lokalförvaltningen, och sammanjämkandet av dem,

31) förbättring av kvalitetsledning och verksamhetsmässig effektivitet för offentliga servicesystem,

32) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens informationsförvaltning, elektroniska kommunikation och dataarkiv, samt styrning av statsförvaltningens informationsförvaltning,

33) främjande av informationsförvaltningssamarbetet mellan staten och kommunerna samt utveckling och samordning av gemensamma funktionella och tekniska lösningar och metoder,

34) allmän utveckling av den offentliga förvaltningens datasäkerhet och styrning av statsförvaltningens datasäkerhet,

35) kommunindelning, kommunförvaltning och -ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommuner,

36) kommunernas allmänna statsandelar, utjämning av statsandelarna på basis av skatteinkomsterna och prövningsberoende finansieringsstöd,

37) styrning och utveckling av läns- och registerförvaltningen samt folkbokföringen,

38) teknisk utveckling och underhåll av statsrådets gemensamma datasystem samt datatrafik- och kommunikationsnät,

39) ärenden som gäller Jubileumsfonden för Finlands självständighet.

2 §
Ämbetsverk, inrättningar, fonder, bolag och övriga organ som hör till ministeriets verksamhetsområde

Till ministeriets verksamhetsområde hör:

1) länsstyrelserna,

2) magistraten,

3) Statistikcentralen,

4) tullverket,

5) Statskontoret,

6) Statens ekonomiska forskningscentral,

7) skatteförvaltningen,

8) Befolkningsregistercentralen,

9) Senatfastigheter,

10) statens pensionsfond,

11) statens säkerhetsfond,

12) revisionsnämnden för den offentliga förvaltningen och ekonomin,

13) tjänstemannanämnden,

14) kommunala pensionsanstalten,

15) kommunala arbetsmarknadsverket,

16) Kommunernas garanticentral,

17) Hansel Ab,

18) Tietokarhu Oy,

19) Egendomsförvaltningsbolaget Arsenal Ab, i likvidation,

20) Yrityspankki Skop Oyj, i likvidation.

3 §
Ministeriets organisation

Ministeriet har följande verksamhetsenheter:

1) ekonomiska avdelningen,

2) budgetavdelningen,

3) skatteavdelningen,

4) finansmarknadsavdelningen,

5) personalavdelningen,

6) avdelningen för utvecklande av förvaltningen,

7) kommunavdelningen,

8) förvaltningsenheten,

9) enheten för statsrådets informationsförvaltning.


6 §
Besättande av tjänster

Statsrådet utnämner de övriga i 5 § 1―8 punkten avsedda tjänstemännen.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2007

Finansminister
Jyrki Katainen

Regeringsråd, förvaltningsdirektör
Heikki Euramo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.