1022/2007

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av statsrådets förordning om inrikesministeriet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från inrikesministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 26 juni 2003 om inrikesministeriet (609/2003) 1 § 1 mom., 2 §, 3 § 1 och 3 mom. samt 7 § 6 och 7 punkten,

av dem 2 § sådan den lyder i förordning 728/2006 och 3 § 3 mom. sådant det lyder i förordning 102/2006, som följer:

1 §
Ministeriets uppgifter

Till inrikesministeriets uppgifter hör

1) allmän ordning och säkerhet samt polisförvaltningen,

2) finskt pass, identitetskort och elektroniskt identitetskort,

3) utlämning av brottslingar mellan Finland och de övriga nordiska länderna,

4) privata säkerhetstjänster,

5) lotterier, förströelseanordningar och penninginsamlingar,

6) skjutvapen och eggvapen,

7) offentliga tillställningar och ordningsvakter,

8) finskt medborgarskap,

9) invandring och beviljande av internationellt skydd,

10) integration av invandrare,

11) mottagning av asylsökande och beredskap för massflyktssituationer,

12) tagande i förvar med stöd av utlänningslagen (301/2004),

13) frågor som hänför sig till återflyttning, utvandring och utlandsfinländare,

14) främjande av etnisk jämlikhet och goda etniska relationer samt förebyggande av rasism och etnisk diskriminering,

15) räddningsväsendet,

16) nödcentralsverksamheten,

17) gränsövervakning, gränskontroller och sjöräddningstjänst,

18) samordning av den nationella beredskapen inom civil krishantering,

19) Finlands flagga och Finlands vapen,

20) livräddningsmedaljer och Finlands Röda Kors utmärkelsetecken.


2 §
Ämbetsverk, inrättningar, bolag och andra organ som hör till ministeriets ansvarsområde

Till ministeriets ansvarsområde hör

centralkriminalpolisen,

skyddspolisen,

rörliga polisen,

Polisyrkeshögskolan,

Polisens teknikcentral,

Polisens datacentral,

Räddningsinstitutet,

nödcentralsverket,

Brandskyddsfonden,

Migrationsverket,

förläggningar för asylsökande,

förvarsenheten för utlänningar,

minoritetsombudsmannens byrå,

diskrimineringsnämnden,

gränsbevakningsväsendet,

inrikesförvaltningens servicecentral,

Suomen Erillisverkot Oy.

3 §
Ministeriets organisation

Vid ministeriet finns en polisavdelning, en räddningsavdelning, en migrationsavdelning och en gränsbevakningsavdelning.


Vid ministeriet finns dessutom utanför avdelningsindelningen och direkt underställda kanslichefen ministeriets förvaltningsenhet, ministeriets ekonomienhet, ministeriets enhet för juridiska frågor, en enhet för intern granskning, ministeriets informationsenhet, ministeriets enhet för internationella frågor och ett sekretariat för den inre säkerheten, vilka utgör ministeriets stab.

7 §
Behörighetsvillkor för tjänsterna

Behörighetsvillkor är


6) för förvaltningsdirektören och andra direktörer behörighet i enlighet med 43 § 1 mom. 3 punkten i reglementet för statsrådet,

7) för inspektionsrådet, för utvecklingsråd och andra råd samt konsultativa tjänstemän högre högskoleexamen och förtrogenhet med tjänstens uppgiftsområde,Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av förordningen förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 15 november 2007

Inrikesminister
Anne Holmlund

Lagstiftningsdirektör
Pertti Laitinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.