1021/2007

Given i Helsingfors den 15 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av reglementet för statsrådet

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från statsrådets kansli,

upphävs i reglementet av den 3 april 2003 för statsrådet (262/2003) 23 § samt

ändras 3 § 5 punkten, 15, 17, 19 och 21 §, 26 § 1 mom. och 28 § 1 mom., av dem 21 § sådan den lyder delvis ändrad i förordningarna 662/2003 och 325/2007, som följer:

3 §
Allmänna ärenden som skall avgöras vid statsrådets allmänna sammanträde

Vid statsrådets allmänna sammanträde handläggs och avgörs följande allmänna ärenden:


5) Finlands representation vid Europeiska rådets möten och vid inofficiella möten för statsöverhuvuden eller regeringschefer samt i rådet då det sammanträder i sin sammansättning med statsöverhuvuden eller regeringschefer,


15 §
Inrikesministeriets ansvarsområde

Till inrikesministeriets ansvarsområde hör:

1) allmän ordning och säkerhet, polisförvaltningen och den privata säkerhetsbranschen,

2) invandring, internationellt skydd, återvandring och integration av invandrare,

3) finskt medborgarskap,

4) främjande av etnisk jämlikhet och goda etniska relationer samt förebyggande av rasism och etnisk diskriminering,

5) räddningsväsendet,

6) nödcentralsverksamheten,

7) gränssäkerhet och sjöräddningstjänst,

8) nationell beredskap inom civil krishantering.

17 §
Finansministeriets ansvarsområde

Till finansministeriets ansvarsområde hör:

1) den ekonomiska politiken och finanspolitiken,

2) statsfinanserna, statsbudgeten och skötseln av statsfinanserna, statens medel och egendom samt de allmänna grunderna för avgiftspolitiken och avgifterna,

3) skattepolitik, beskattning och allmän tullpolitik,

4) statens upplåning, statsskulden samt statens borgensförbindelser och statsgarantier,

5) finansmarknadens verksamhet,

6) de internationella finansinstituten och organisationerna,

7) statsförvaltningens arbetsgivar-, personal- och arbetsmarknadspolitik, personalens rättsliga ställning, pensioner och övriga anställningsvillkor,

8) statens allmänna statistikväsende,

9) allmän utveckling av den offentliga förvaltningen och utveckling av statsförvaltningens strukturer, styrningssystem och verksamhet,

10) områdesindelningar inom regionförvaltningen och statens lokalförvaltning och samordning av dem,

11) styrningen av dataadministrationen inom statsförvaltningen, de allmänna grunderna för den elektroniska kommunikationen och datasäkerheten, statens och kommunernas samarbete inom dataadministrationen samt statsrådets gemensamma dataadministration,

12) läns- och registerförvaltningen samt folkbokföringen,

13) kommunindelningen, kommunalförvaltning och kommunal ekonomi samt förhållandet mellan staten och kommunerna.

19 §
Jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde

Till jord- och skogsbruksministeriets ansvarsområde hör:

1) jordbruk,

2) utveckling av landsbygden,

3) skogsbruk,

4) fiskeri-, vilt- och renhushållning,

5) livsmedlen,

6) säkerhet och kvalitet i fråga om produktionsförnödenheterna inom jordbruket, djurens hälsa och välfärd samt växthälsa,

7) lantmäteri och samanvändningen av geografisk information,

8) vattenhushållningen.

21 §
Arbets- och näringsministeriets ansvarsområde

Till arbets- och näringsministeriets ansvarsområde hör:

1) sysselsättning, arbetslöshet och offentlig arbetskraftsservice,

2) arbetsmiljöfrågor, kollektivavtal och medling i arbetstvister,

3) utveckling av regionerna,

4) näringspolitiken,

5) energipolitiken och sammanjämkningen av den nationella beredningen och genomförandet av klimatpolitiken,

6) innovations- och teknologipolitiken, företagens internationalisering samt teknisk säkerhet,

7) marknadens funktion, främjande av konkurrens och konsumentpolitik,

8) civiltjänst.

26 §
EU-ministerutskottet

Statsministern är ordförande för utskottet för ärenden som gäller Europeiska unionen (EU-ministerutskottet) och de övriga ledamöterna är följande: som av statsrådet förordnad ledamot den minister som har förordnats att behandla ärenden som hör till statsrådets kanslis ansvarsområde, utrikesministern, den minister som har förordnats att behandla utrikeshandelsärenden, justitieministern, finansministern, jord- och skogsbruksministern och näringsministern samt tre andra ministrar av vilka två förordnas av statsrådet och den tredje är den minister till vars ansvarsområde det ärende som behandlas hör. Vid behov förordnar statsrådet ytterligare en minister till ledamot i utskottet. Också någon annan minister kan delta i behandlingen av ett ärende.


28 §
Finanspolitiska ministerutskottet

Statsministern är ordförande för finanspolitiska ministerutskottet och ledamöter är finansministern, en av statsrådet förordnad minister som förordnats behandla ärenden som hör till finansministeriets ansvarsområde, näringsministern, arbetsministern och högst fyra andra av statsrådet förordnade ministrar.Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2008.

Helsingfors den 15 november 2007

Statsministerns ställföreträdare Minister
Jyrki Katainen

Regeringsråd
Seija Salo

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.