1013/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 47 a och 84 § i lagen om förmyndarverksamhet

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 1 april 1999 om förmyndarverksamhet (442/1999) 47 a § 1 mom. och 84 § 1 mom., av dem 47 a § 1 mom. sådant det lyder i lag 649/2007, som följer:

47 a §

Om det för att fördela arbetet jämnt mellan förmyndarmyndigheterna är ändamålsenligt, kan det genom förordning av finansministeriet föreskrivas att den förmyndarmyndighet som enligt 46 eller 47 § övervakar intressebevakarens verksamhet ska överföra i 56 § avsedda granskningsuppgifter på en annan förmyndarmyndighet. Genom förordning av finansministeriet föreskrivs närmare om vilka förmyndarmyndigheter som överför och tar emot granskningsuppgifter, om det antal uppgifter som kan överföras årligen samt i övrigt om hur överföringen ska ske. Såväl den förmyndarmyndighet som överför granskningsuppgifter som den som tar emot granskningsuppgifter ska beredas tillfälle att bli hörda innan förordningen utfärdas.


84 §

Justitieministeriet svarar för innehållet i och utvecklandet av förmyndarverksamheten. Finansministeriet svarar för den administrativa ledningen och utvecklandet av förmyndarmyndigheterna.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.