1012/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 7 b och 9 § i lagen om hemkommun

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 11 mars 1994 om hemkommun (201/1994) 7 b § 2 mom. och 9 § 4 mom., sådana de lyder, 7 b § 2 mom. i lag 624/2004 och 9 § 4 mom. i lag 957/2006, som följer:

7 b §
Inlämnande av anmälan till magistraten

Även en annan magistrat än den som avses i 1 mom. kan ta emot en flyttningsanmälan eller anmälan om flyttning till utlandet. Närmare bestämmelser om hur de uppgifter som hänför sig till mottagandet av flyttningsanmälningar och anmälningar om flyttning till utlandet ska fördelas mellan magistraterna kan utfärdas genom förordning av finansministeriet.

9 §
Anteckning om hemkommun och folkbokföringskommun

Med avvikelse från 1 mom. kan också en annan magistrat som tagit emot en anmälan göra de anteckningar som med anledning av anmälan krävs i befolkningsdatasystemet, om anteckningarna kan göras utan tilläggsutredningar. Närmare bestämmelser om dessa anmälningar, som magistraten kan göra anteckningarna om, och om de magistrater som får göra anteckningarna, utfärdas genom förordning av finansministeriet. Den magistrat som gjort en anteckning svarar för denna.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.