1008/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 20 kap. 9 a § i ärvdabalken

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i ärvdabalken av den 5 februari 1965 (40/1965) 20 kap. 9 a § 2 mom., sådant det lyder i lag 960/2006, som följer:

20 kap.

Om bouppteckning

9 a §

Fastställelse kan sökas hos vilken magistrat som helst. Om det i syfte att effektivisera magistraternas verksamhet eller att främja en balanserad regional utveckling är nödvändigt att överföra de ärenden som gäller fastställelse för behandling i en annan magistrat, kan finansministeriet genom förordning utfärda närmare bestämmelser om de magistrater från vilka behörigheten överförs och de magistrater till vilka behörigheten överförs samt om grunderna för kompetensfördelningen mellan de magistrater som tar emot dessa uppgifter. Om ansökan tagits emot av en annan magistrat än den som är behörig, ska ansökan utan dröjsmål överföras till den behöriga magistraten. Sökanden ska underrättas om överföringen.Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.