1006/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av lagen om kommunala pensioner

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 13 juni 2003 om kommunala pensioner (549/2003) 98 § 4 mom., 107 § 1 och 2 mom., 137 §, 138 § 2 mom., 141 § och 143 § 2 mom., av dem 98 § 4 mom. sådant det lyder i lag 1293/2006 samt 137 §, 138 § 2 mom. och 141 § sådana de lyder i lag 260/2007, som följer:

98 §
Ansökan om pension

Närmare bestämmelser om de blanketter och intyg som behövs för ansökan om pension utfärdas vid behov genom förordning av finansministeriet.

107 §
Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt

Närmare bestämmelser om sista pensionsanstalt och dess uppgifter i situationer där enligt 103, 104 och 106 § flera pensionsanstalter kunde vara sista pensionsanstalt utfärdas genom förordning av finansministeriet.

Om det är oklart vilken pensionsanstalt som enligt detta kapitel och enligt den förordning av finansministeriet som utfärdats med stöd av 1 mom. är behörig att handlägga pensionsansökan, avgörs ärendet på pensionsanstaltens begäran av pensionsskyddscentralen. Ändring får inte sökas särskilt i pensionsskyddscentralens beslut i ett sådant ärende.


137 §
Tillsyn

Den kommunala pensionsanstalten står under finansministeriets tillsyn. Tillsynen över planeringen av pensionsanstaltens finansieringsverksamhet och över dess placeringsverksamhet handhas dock av Försäkringsinspektionen, som är skyldig att i fråga om tillsynen lämna en berättelse till finansministeriet. Pensionsanstalten är skyldig att för tillsynen lämna finansministeriet och Försäkringsinspektionen de uppgifter tillsynen kräver.

Finansministeriet kan av särskilda skäl förordna en specialrevision av pensionsanstaltens förvaltning och räkenskaper.

138 §
Delegationen

Delegationen består av 30 medlemmar med en personlig suppleant för var och en av dem, vilka samtliga förordnas av finansministeriet för fyra kalenderår i sänder. Minst fyra medlemmar och lika många suppleanter förordnas bland personer som föreslagits av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet. Övriga medlemmar och suppleanter förordnas bland personer som Finlands Kommunförbund rf föreslagit så att kommunerna och samkommunerna samt landets olika delar är rättvist representerade i delegationen. När dessa medlemmar och suppleanter förordnas ska dessutom de olika gruppernas röstandel i kommunalvalet beaktas i enlighet med proportionalitetsprincipen i vallagen (714/1998).


141 §
Kommunernas pensionsdelegation

Vid finansministeriet finns ett berednings-, förhandlings- och remissorgan, kommunernas pensionsdelegation, som behandlar frågor i anslutning till utvecklandet av lagstiftningen om det kommunala pensionsskyddet.

Pensionsdelegationen har en ordförande och åtta andra medlemmar. Varje medlem har en personlig suppleant. Finansministeriet förordnar medlemmarna för fyra år i sänder så att av medlemmarna ordföranden och hans eller hennes suppleant företräder finansministeriet. Fyra av de övriga medlemmarna förordnas på förslag av de huvudavtalsorganisationer som avses i det kommunala huvudavtalet och fyra på förslag av den kommunala pensionsanstalten.

143 §
Placeringsdelegationen

Pensionsanstaltens styrelse kallar för sin mandattid till placeringsdelegationen tio medlemmar och en personlig suppleant för var och en av dem. Av medlemmarna ska tre företräda finansministeriet, en arbets- och näringsministeriet samt två de huvudavtalsorganisationer som avses i 3 § i det kommunala huvudavtalet.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 56/2007
FvUB 5/2007
RSv 51/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Minister
Mauri Pekkarinen

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.