996/2007

Given i Helsingfors den 8 november 2007

Statsrådets förordning om ändring av 3 § i statsrådets förordning om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007

I enlighet med statsrådets beslut, fattat på föredragning från jord- och skogsbruksministeriet,

ändras i statsrådets förordning av den 27 april 2007 om ansökan om kompensationsbidrag och miljöstöd för jordbruket 2007 (506/2007) 3 § 1 mom. som följer:

3 §
Avtal om specialstöd som kan sökas 2007

En jordbrukare kan 2007 ansöka om följande avtal om miljöspecialstöd för jordbruket som avses i 5 § i den lag som nämns i 1 § 1 mom.:

1) anläggning och skötsel av skyddszon,

2) skötsel av mångfunktionell våtmark,

3) åkerodling på grundvattenområden,

4) ekologisk produktion,

5) ekologisk husdjursproduktion,

6) skötsel av vårdbiotoper,

7) främjande av naturens och landskapets mångfald,

8) uppfödning av lantraser,

9) odling av ursprungssorter.

Andra stödtagare kan ansöka om de avtal som avses i 1 mom. 2 och 6 punkten.Denna förordning träder i kraft den 14 november 2007. Den tillämpas dock från den 30 april 2007.

Åtgärder som verkställigheten av denna förordning förutsätter får vidtas innan förordningen träder i kraft.

Helsingfors den 8 november 2007

Jord- och skogsbruksminister
Sirkka-Liisa Anttila

Lantbruksråd
Arja-Leena Kirvesniemi

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.