985/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 24 a § i lagen om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i lagen av den 16 januari 1987 om internationellt samarbete vid verkställighet av vissa straffrättsliga påföljder (21/1987) 24 a §, sådan den lyder i lag 236/2001, som följer:

24 a §

En myndighet som med stöd av utlänningslagen (301/2004) fattar ett beslut om avvisning eller utvisning där ett av skälen är att personen dömts till ovillkorligt fängelsestraff ska sända en kopia av avvisnings- eller utvisningsbeslutet till justitieministeriet.

Justitieministeriet ska till Migrationsverket sända en kopia av beslut som ministeriet fattat med stöd av 19 § 2 mom. 2 punkten i denna lag.


Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.