983/2007

Given i Helsingfors den 9 november 2007

Lag om ändring av 26 och 28 § i tullagen

I enlighet med riksdagens beslut

ändras i tullagen av den 29 december 1994 (1466/1994) 26 § 1 mom. 2 punkten och 28 § 1 mom. 2 punkten, sådana de lyder, 26 § 1 mom. 2 punkten i lag 774/2003 och 28 § 1 mom. 2 punkten i lag 1104/1998, som följer:

26 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna får tullmyndigheten lämna ut personuppgifter även med hjälp av en teknisk anslutning, då de behövs av


2) Migrationsverket för skötseln av uppgifter enligt medborgarskapslagen (359/2003) och utlänningslagen (301/2004),


28 §

Utan hinder av sekretessbestämmelserna har tullmyndigheten rätt att, även med hjälp av en teknisk anslutning, få uppgifter som behövs för skötseln av tullverkets åligganden enligt överenskommelse med den registeransvarige


2) för passkontroll uppgifter ur utrikesministeriets datasystem om beslut som gäller visum, uppehållstillstånd och arbetstillstånd samt ur Migrationsverkets datasystem och av gränsbevakningsväsendet ur register som gäller bevakning av utlänningars inresa och utresa,Denna lag träder i kraft den 1 januari 2008.

Åtgärder som verkställigheten av lagen förutsätter får vidtas innan lagen träder i kraft.

RP 90/2007
GrUB 4/2007
RSv 48/2007

Helsingfors den 9 november 2007

Republikens President
TARJA HALONEN

Migrations- och Europaminister
Astrid Thors

Finlex ® är en offentlig och gratis internettjänst för rättsligt material som ägs av justitieministeriet.
Innehållet i Finlex produceras och upprätthålls av Edita Publishing Ab. Varken justitieministeriet eller Edita svarar för eventuella fel i innehållet i databaserna, för den omedelbara eller medelbara skada som orsakas av att felaktig information används eller för avbrott i användningen av eller andra störningar i Internet.